نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه روان‌شناس دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان است. به همین منظور، در قالب یک طرح شبه آزمایشی و به وسیله روش نمونه‌گیری تصادفی، یک نمونه 78 نفری (41 نفر پسر و 37 نفر دختر) انتخاب شد و پرسش‌نامه هویت اخلاقی (آکوئینو، 2002) و مقیاس سنجش دینداری (سراج زاده ، 1377) در اختیار آنها گذاشته شد. پرسش‌نامه هویت اخلاقی، میزان تحول اخلاقی را در دو بعد نمادسازی و درونی‌سازی مشخص می‌کند. مقیاس سنجش دینداری که بر اساس نظریه چند بعدی دینداری گلاک و استارک تهیه شده است، چهار بعد دینداری شامل ابعاد اعتقادی، عاطفی (تجربه‌ای)، پیامدی (کاربردی) و مناسکی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان‌دهندة عدم وجود تفاوت میان دو گروه زن و مرد بر اساس نمره هویت اخلاقی و دینداری است. همچنین داده‌ها بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان نمره کل هویت اخلاقی و دینداری در هر دو جنس و ارتباط میان زیر مقیاس نمادسازی و ابعاد مناسکی و پیامدی در زنان و زیر مقیاس درونی‌سازی و بعد اعتقادی در مردان بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Different Dimensions of Religiosity and Moral Identity in Students of Isfahan University

نویسندگان [English]

  • Mahgol Tavakkoli 1
  • Zuhreh Latifi 1
  • Shu’leh Amiri 2

چکیده [English]

The object of this research is to study the relationship between the different dimensions of religiosity and moral identity in students of Isfahan University. For this purpose, a quasi-experiment design was used and a sample of 78 members (41 males, 37 females) was selected by random sampling whereupon religiosity measure questionnaire (Aquino,2002) and moral identity scale (Serajzade, 1377) were given to them. Moral identity questionnaire ascertains the scale of moral development in the two aspects of symbolization and internalization. Religiosity measure questionnaire, which has been built on the base of Glock & Stark’s multi-dimensional religiosity theory, studies four aspects of religiosity including belief, sentiment (experimental), consequence (application) and ritual. The results suggest that there is no difference between male and female groups on the basis of moral identity and religiosity scores. Also, the results showed that there is a significant meaningful relationship between religiosity and moral identity total scores of both the sexes. Also there are significant correlations between the sub-scales of symbolization, application and ritual in females and the sub-scales of internalization and belief in males

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral identity
  • religiosity
  • religious beliefs
  • moral identity questionnaire (MIQ)
  • religiosity measure scale