سلامت عمومی دانشجویان تابعی از جهت‌گیری مذهبی، پایبندی مذهبی و باورهای دنیای عادلانه توزیعی و رویه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش جهت‌گیری مذهبی، پایبندی مذهبی و باورهای دنیای عادلانه توزیعی و رویه‌ای در سلامت عمومی دانشجویان می‌باشد که از نوع مطالعات هم‌بستگی (تحلیل مسیر) است. جامعة آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در ترم اول سال تحصیلی 87 ـ 86 است. روش نمونه‌گیری به صورت چندمرحله‌ای بوده و تعداد نمونه را 210 نفر از دانشجویان ترم‌های مختلف تشکیل داده‌اند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در پژوهش، شامل فرم کوتاه (12 سؤالی) GHQ، پرسش‌نامة 15 سؤالی پایبندی مذهبی، پرسش‌نامة 14 سؤالی جهت‌گیری درونی و بیرونی مذهبی و پرسش‌نامة باورهای دنیای عادلانه توزیعی و رویه‌‌ای (با 10 سؤال) می‌باشد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش با استفاده از ضریب هم‌بستگی پیرسون و تحلیل مسیر مبتنی بر رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفته است. شواهد حاصل از تحلیل هم‌بستگی‌های ساده، نشانگر آن است که پایبندی مذهبی، جهت‌گیری مذهبی بیرونی ـ شخصی، باورهای دنیای عادلانه توزیعی و باورهای دنیای عادلانه رویه‌ای با سلامت عمومی دارای وحدت معناداری است (05/0 P< یا 01/0 P<)؛ اما تحلیل مسیر انجام شده، نشانگر آن است که فقط پایبندی مذهبی و باورهای دنیای عادلانه توزیعی قادر به تأثیر بر سلامت عمومی دانشجویان است. دو متغیر فوق قادر به تبیین 2/8 درصد از واریانس سلامت عمومی دانشجویان می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General Health of Students as a Function of Religious Orientation and Religiosity or Distributive and Procedural Just World Beliefs

نویسنده [English]

  • Mohsen Golparvar
چکیده [English]

The purpose of this research is analysis of the role of religious orientation, religiosity, and distributive and procedural just world beliefs of students by correlational studies. The statistical population includes the freshman students of the College of Psychology and Education of Azad University, Khorasgan branch, in 1386-1387 academic year. The multi-phase sampling included a sample of 210 students in different terms. The survey includes a short, 12-question, GHQ form; a 15-question questionnaire on religiosity; a 14- question questionnaire on intrinsic and extrinsic religious orientation; and a 10-question questionnaire on distributive and procedural just world beliefs. The resulting data was analyzed using the Pearson's correlation coefficient and regression analysis. The analysis of simple correlations show that religiosity, extrinsic-intrinsic religious orientation and distributive and procedural just world beliefs have a meaningful correlation with general health (P<0/01 or P<0/05). However, the analysis shows that only religiosity and distributive just world beliefs can affect general health of students. The two aforementioned variables can explain 8.2 percent of general student health variance

کلیدواژه‌ها [English]

  • general health
  • religiosity
  • intrinsic and extrinsic religious orientation
  • distributive just world beliefs
  • procedural just world beliefs
  • students