دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی

1. تبیین علل و زمینه‌های خشونت خانگی

صفحه 7-41

محمدرضا سالاری‌فر