رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی است. در قالب طرح پژوهشی از نوع همبستگی، 129 نفر (63 مرد و 66 زن) از دانشجویـان مقطع کارشناسی رشتة روان‌شناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارها عبارت است از: 1. پرسشنامه شخصیتی نئو ـ اف اف آی (NEO-FFI)؛ 2. مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد). تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری انجام گرفت. نتایج، نشانگر آن است که بین توافق‌گرایی و وجدان‌گرایی با عمل به باورهای دینی، ارتباط مثبت و معنا‌داری وجود دارد (01/0P<)؛ اما رابطه بین برون‌گرایی با عمل به باورهای دینی معنا‌دار نبود. همچنین بین روان‌رنجوری و انعطاف‌پذیری با عمل به باورهای دینی، ارتباط منفی و معنا‌دار وجود دارد (01/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که توافق‌گرایی 2/24 درصد، وجدان‌گرایی 8/2 درصد و انعطاف‌پذیری 1/11 درصد نمره‌های عمل به باورهای دینی را پیش‌بینی می‌کردند (05/0P<). با توجه به نقش دین در اعتلای شخصیت، اهمیت دادن به آن در حیطه‌های آموزش و درمان، می‌تواند باعث سلامت شخصیتی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Personal Characteristics and Acting to Religious Beliefs in Students

نویسندگان [English]

  • Amir Keshavarz 1
  • Mahdi Shah Nazari 2
  • Mehrdad Kalantari 3
چکیده [English]

Personality characteristics are factors that have a great impact on the type of human relations and social interactions. Also, religion is the fact that has always been with mankind and constructs the foundation of his life. The purpose of this study was to determine the relationship between personality characteristics and acting to religious beliefs. Therefore, in the format of a correlational research design, 129 subjects (63 males and 66 females) were selected among undergraduate psychology students of Tehran public universities, using cluster random sampling. All subjects responded to items of NEO-FFI personality inventory and Mabad Scale. The results were analyzed by Pearson's correlation coefficient and multiple regression. The results of this study showed that there was a significant positive relation between agreeableness and conscientiousness with acting to religious beliefs (P<0.01). But the relation between extraversion and acting to religious beliefs were not significant. There was also a significant negative correlation between openness to experience and neuroticism with acting to religious beliefs (P<0.05). The results revealed that agreeableness, conscientiousness and openness to experience significantly predicted 24.2%, 2.8% and 11.1% of acting to religious beliefs, respectively (P<0.05). Considering the role of religion in psychological studies, emphasizing this fact in the field of teaching and training could significantly enhance the standards of mental health in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neuroticism
  • extraversion
  • openness to experience
  • agreeableness
  • conscientiousness
  • acting to religious beliefs