نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار است. روش پژوهش توصیفی ـ پس رویدادی و جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان و جوانان بزهکار 15 تا 20 سال مستقر در زندان اصفهان در سال‌های 1386ـ87 می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 66 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری به صورت پرسش‌نامة 21 سؤالی محقق ساخته می‌باشد که پایایی محاسبه شده آن 86/0 است. داده‌های حاصل از ابزار اندازه‌گیری به وسیله روش آماری «t»، تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌ است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین به دست آمده در خصوص سه مؤلفه وجود خداوند، علم خداوند و نامرئی بودن خداوند، بزرگ‌تر از میانگین فرضی یا سطح متوسط (2) است؛ در حالی که میانگین به دست آمده در خصوص چهار مؤلفه قدرت خداوند، عدالت خداوند، دلبستگی به خداوند و پاداش خداوند، کوچک‌تر از میانگین فرضی یا سطح متوسط(2) می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Juvenile and Youth Felons' Mental Picture of God

نویسندگان [English]

  • Reza Homayee 1
  • Ahmad Abedi 2
  • Mohammad Soltan Hosseini 3

چکیده [English]

The research analyzes the mental picture of God in juvenile and youth felons. The research method is descriptive and the statistical population includes all juvenile and youth felons between the age of 15 and 20, who resided in Isfahan jail in years 1386-87. By simple random sampling, 66 students were picked and studied. The researcher designed a 21-qestion questionnaire with a validity of 0.86. The data was studied by the t-test statistical method. The resulting average of the three factors God's existence, God's knowledge, God's invisibility was greater than the assumed average. On the other hand, the resulting average of the four factors God's power, God's justice, loving God, and God's reward was lower than the assumed average

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental picture
  • God
  • juvenile and youth felons
  • Isfahan