نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دوره دکتری روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

صبر یکی از خصوصیات روان‌شناختی و از راهبردهای مذهبی مقابله است که با استفاده از آن می‌توان بر فشارهای روانی روزمره و حتی آسیب‌زا غلبه نمود و در جهت سلامت روانی گامی برداشت. مواد مقیاس سنجش صبر با استفاده از آیات قرآن مجید و تفاسیر، حدیثی شیعه و سنی و کتاب‌های اخلاقی تهیه شده است. این پرسش‌نامه 48 عبارت دارد که در مقوله‌های صبر بر سختی، طاعت و گناه تهیه شده‌اند. نمونه‌ی این تحقیق 148 دانش‌آموز دختر سال اول دبیرستان بودند که به روش نمونه‌برداری خوشه‌ای تصادفی از میان دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران، در سال تحصیلی 86 ـ1385 انتخاب شده بودند. اعتبار محتوایی این مقیاس را متخصصان علوم قرآن و دین تأیید کرده‌اند و پایایی آن، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 866/0 محاسبه شده است. به کمک این مقیاس می‌توان نوجوانانی را که صبر ندارند شناسایی کرده، با آموزش‌های عملی گرفته‌شده از دین و مبانی روان‌شناختی، در این زمینه، در جهت بهداشت روانی آنان گامی برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Patience Measurement Scale for adolescents

نویسنده [English]

  • Farideh Hossein-Sabet

چکیده [English]

This article reports a descriptive-normative research performed to design a scale and determine its reliability as well as authentication. Patience, on one hand, is a psychological concept, and on the other hand, is one of religious coping strategies which can help individuals overcome daily mental pressures, and omit or diminish their damages. To design needed questionnaire, Quran verses, interpretations, narration books and ethical works were consulted. The questionnaire is composed of 48 statements in the form of three categories namely "patience versus difficulty", "patience to obedience", and "patience to sin". Research population is 148 first-year girl students of Tehran high schools, selected using random cluster sampling. The validity of the scale has been approved by Quran and religion sciences experts' viewpoint, and its reliability was determined according to Cronbach's alpha (=0.866). By means of this suggested scale, adolescents who have not needed patience can be identified and thus influential steps can be taken towards their mental health using practical lessons originated from religion and psychological foundations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patience scale
  • Adolescents