دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-184 
3. اصول بهداشت روانی از منظر صحیفه‌ی سجادیه

صفحه 75-95

سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ سیده نجمه تقوی نسب