نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین روش تربیت دینی و میزان مذهبی بودن والدین با تأکید بر سبک‌های تربیتی در دختران و پسران طراحی و اجرا گردید. تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقه‌ای نسبتی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌ روش تربیت دینی؛ پرسشنامه محیط خانوادگی، پرسشنامه محقق ساخته، و پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که میانگین نمرات میزان مذهبی بودن مادر در سبک تربیتی مقتدر نسبت به سایر سبک‌ها بالاتر است. همچنین نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که تفاوت معنادار در میانگین نمرات میزان مذهبی بودن مادر بین سبک‌های تربیتی مقتدرانه و مسامحه‌کارانه وجود دارد. در مطالعة حاضر همچنین نشان داده شد که روش تربیت دینی برای دختران و پسران دارای تفاوت معنادار می‌باشد، به طوری که تعداد دختران در هر دو گروه والدین در روش تربیتی مقتدرانه بالاتر از فراوانی مورد انتظار و تعداد پسران در روش تربیتی مسامحه‌کارانه، بالاتر از فراوانی مورد انتظار می‌باشد. با استفاده از آزمون مجذورکای دوطرفه در بررسی دقیق‌تر نشان داده شد که سبک‌های تربیتی کاربردی از سوی والدین برای دختران و پسران تفاوت معنادار دارد، به طوری که فراوانی دختران در سبک تربیتی مقتدرانه بالاتر از فراوانی مورد انتظار، و البته در روش تربیتی  مسامحه‌کارانه، فراوانی پسران بالاتر از فراوانی مورد انتظار می‌باشد. در بحث و  نتیجه‌گیری به بررسی نقش سبک‌های تربیتی و نحوة آموزش آموزه‌های دینی با توجه به جزئیات نتایج تحقیق پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of relationship between educational styles and religious education with parents' religiousness rate

نویسندگان [English]

  • Mansooressadat Sadeghi 1
  • Mohammadali Mazaheri 2
  • Mahmood Heidari 3

چکیده [English]

In order to study relationship between method of religious education and parents' religiousness rate with educational styles used in educating and fostering girls and boys, the present survey was done. To do this, 374 students (177 boys and 197 girls) were selected as sample. They completed questionnaires of "method of religious education", "family environment", "researcher-made", and "parents' religiousness rate". Analysis of data via One-way ANOVA indicated that mother's religiousness rate is more influential than other styles. Also, results of Post-hoc Scheffe's test showed that there is a significant difference between scores of styles (authoritatively and negligently) mother applied in educating children. In addition, research findings demonstrated that method of religious education is meaningfully different in boys and girls; frequency of girls in both methods – authoritatively and negligently – is high especially in the former, while frequency of boys is more than expected in the latter method. Using two-way Chi-square test it was found that applied educational styled adopted by parents are significantly different for education of girls and boys. Accordingly, girls' frequency in authoritative style is more than expected limit, while boys' frequency in negligent style is paramount. Furthermore, in "discussion and conclusion" section, role of educational styles and how religious lessons can be educated have been discussed according to findings of the research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational styles
  • Religious education
  • Parents' religiousness