دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین

صفحه 11-32

منصوره‌السادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری


4. مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی

صفحه 69-86

علی‌نقی فقیهی؛ باقر غباری‌بناب؛ یداله قاسمی‌پور