نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گسترش هستی‌شناسی اسلامی بر فعال‌سازی مؤلفه‌های هوشبهر هیجانی می‌باشد. فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از:
1. مداخلة درمانی مبتنی بر هستی‌شناسی اسلامی در فعال‌سازی مؤلفه‌های هوشبهر هیجانی مؤثر است. 2. مداخلة درمانی مبتنی بر هستی‌شناسی اسلامی در فعال‌سازی مؤلفه‌های هوشبهر هیجانی تأثیر متفاوتی دارد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار ـ آن (EQ-I) که در ایران توسط دهشیری (1381) هنجاریابی شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعة پژوهش حاضر، مراجعان 35ـ30 ساله زن داوطلب شرکت در برنامة گروه‌درمانی بوده است. از بین مراجعان 18 نفر برای شرکت در این برنامه در نظر گرفته شدند که به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (n=9) و کنترل (n=9) جایگزین شدند. داده‌ها توسط تحلیل واریانس چندمتغیره یک‌راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد که این شیوه درمانی در فعال‌سازی مؤلفه‌های هوشبهر هیجانی شرکت‌کنندگان مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation into influence of development of Islamic ontology on activating components of emotional intelligence quality

نویسنده [English]

  • Masoomeh Esmaeeli

چکیده [English]

This research aims to study influence of development of Islamic ontology on activating components of emotional intelligence quality. It revolves on two hypotheses:
1. Therapeutic intervention based on Islamic ontology is effective in activating components of emotional intelligence quality;
2. Therapeutic intervention based on Islamic ontology has a different impact on activating components of emotional intelligence quality.
It is important to note that tool used in the present research is Bar-On EQ-I questionnaire which has been standardized by Dehshiri (2003) in Iran. Methodology applied is experimental using pretest-posttest with control group. Population involved in this research is composed of 18 women (30-35 years old) who have participated in group therapy program. Afterwards, they were randomly divided into two groups – 9 subjects in test group and 9 individuals in control group. Also, data collected were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). Finally, research findings showed that such therapeutic method is effective in activating participators' emotional intelligence quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic ontology development
  • emotional intelligence