نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای روان‌شناسی سلامت

چکیده

مجموعه در حال رشدی از پژوهش، اثرات مثبت رفتارها و باورهای مذهبی را بر سلامت جسمانی و روانی نشان داده‌اند. هم‌چنانکه شواهد افزایش می‌یابد، عناصر مذهبی و معنوی در مدل‌های نظری پذیرش بیشتری می‌یابد. اگرچه مطالعات اخیر حکایت از خلاقیت فزاینده‌ای دارد، باید برای روشن شدن روابط درونی میان سازه‌های مذهبی و اثرات همبسته آن با سلامت، مطالعات بیشتری صورت گیرد. مقالة حاضر ضمن ارائه تعاریفی از مفاهیم سلامت و مذهب که با چهارچوب روان‌شناسی سلامت متناسب است، رابطه مشارکت مذهبی و جهت‌گیری مذهبی با سلامت روانی را مورد بحث قرار داده است. سپس مفهوم مقابله مذهبی را بررسی و به کنکاش در مدل مقابله مذهبی پارگامنت پرداخته و تلاش کرده است تا مکانیزم‌های شناختی و رفتاری را که نقش واسطه‌ای در ارتباط میان مذهب و سلامت روانی ایفا می‌کنند، مورد بررسی قرار دهد. این مقاله با ذکر مزایا و معایب مقابله مذهبی برای سلامت و ارائه پیشنهادهایی برای تلفیق متغیرهای مذهبی در عرصه پژوهش‌های آتی به ویژه در قلمرو روان‌شناسی سلامت بالینی خاتمه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A deliberation on religious structures and their place in health psychology

نویسنده [English]

  • Majid Sadooghi

چکیده [English]

Many studies have demonstrated positive effects of religious believes and behaviors on physical as well as mental health. As evidence supporting such reality increases, religious and spiritual elements within theoretical models are being accepted more. Although recent studies confirm this, more research should be done in to clarify inter-relations among religious structures and its correlated influences with health. The present article first provides some definitions for concepts "health" and "religion" which are compatible with the framework of health psychology, and discusses on relation between religious participation and religious orientation with mental health. Then, it deals with concept "religious coping" and Pargament's religious coping model so that cognitive and behavioral mechanisms which serve as a mediator between religion and mental health are investigated. Finally, it debates advantages and disadvantages of religious coping for health, and offers some recommendations for including religious variables in the future surveys especially in arena of clinical health psychology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiousness
  • Religious participation
  • Religious coping
  • mental health
  • Health psychology