نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، کرمانشاه، ایران

3 *** استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش عبارت بود از بررسی چگونگی ارتباط «مؤلفه‌های نگرش به دین» و «خودشفقت‌ورزی» در مردان سالمند؛ به این منظور، با روش تصادفی ساده، 300 نفر از سالمندانِ حاضر در «مرکز نگهداری نیمه‌وقت سالمندان مهرگان شهر کرمانشاه» انتخاب شدند. آنان به پرسشنامه‌های «فرم کوتاه خودشفقت‌ورزی» و «نگرش مسلمانان به دین» پاسخ دادند؛ داده‌ها با «ضریب همبستگی پیرسون» و «تحلیل رگرسیون گام به گام» تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین «مؤلفه‌های دین‌داری» و «خودشفقت‌ورزی» رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ «مؤلفه‌های نگرش به دین» که شامل «کمک شخصی»، «نگرش اسلامی» و «مناسک اسلامی» می‌باشند؛ به ترتیب به‌طور معناداری قادر به پیش‌بینی 23درصد از خودشفقت‌ورزی سالمندان است. پس می‌توان با افزایش «دینداری»، «خودشفقت‌ورزی» را افزایش داد و درنتیجه توان مقابله سالمندان در برابر بیماری‌های روانی و مشکلات زندگی را بهبود بخشید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the Self-Compassion Based on the Components of Attitude to Religion among Old Men

نویسندگان [English]

  • paham varaee 1
  • khodamorad momeny 2
  • aseaeh moradi 3

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between the components of attitude to religion and self-compassion among old men; thus, 300 old men were selected from the Mehregan Old People's Home in the city of Kermanshah by the simple random sampling. They answered the questionnaires of self-compassion (a short-form) and the Muslims' attitude to religion. The data were analyzed with both of the Pearson correlation coefficient and the regression analysis (stepwise method). The findings showed that there is a positive and significant relationship between the components of religiosity and self-compassion. The components of attitude to religion, including personal help, Islamic attitude, and Islamic rites, can significantly predict 23% of the old men's self-compassion. Therefore, it can be possible to increase the self-compassion by increasing the religiosity and as a result, to improve the old men's ability to cope with mental diseases and life problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude to religion
  • self-compassion
  • old men
  • Islamic psychology