دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-184 
6. تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان»

صفحه 125-141

محمد رضائی؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ فردین دارابی؛ جواد محمدی


7. تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395)

صفحه 141-158

زیبا استادزاده؛ حسین داوودی؛ حسن حیدری؛ سیدرضا میرمهدی