تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 کارشناس ارشد الهیات و علوم قرآنی، دانشکده الهیات و علوم معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر «تلاوت قرآن کریم» بر «سلامت روان» دانشجویان پزشکی است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون−پس‌آزمون به همراه گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و نمونه آماری آن شامل 30 نفر از دانشجویان بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه به‌عنوان گروه آزمایش و گروه گواه قرار داده شدند (هر گروه 15 نفر). برای هر دو گروه، در دو مرحلۀ پیش‌آزمون و پس‌آزمون، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) اجرا گردید. گروه آزمایش، بعد از پیش‌آزمون در 15 جلسه (30 دقیقه‌ای) به «تلاوت قرآن کریم» گوش دادند؛ آنگاه، پس‌آزمون اجرا شده و داده‌ها با روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد «تلاوت قرآن» بر «سلامت روانی» گروه آزمایش تأثیر مثبت داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Quran Recitation on the Mental Health

نویسندگان [English]

  • mohammad rezaee 1
  • Esmaeil Sadipour 2
  • fardin darabi 3
  • javad mohamadi 4
چکیده [English]

This research aimed to investigate the effect of Quran recitation on the mental health among students studying medicine. The research applied a quasi-experimental method and pretest-posttest design with a control group. The population was the boy students of Kermanshah University of Medical Sciences and 30 students were selected by the convenience sampling as the sample. They were placed into the test and control groups (each group contained 15 students). The GeneralHealth Questionnaire (GHQ-28) was performed at two levels of pretest and posttest for both groups. The test group listened to the Quran recitation during 15 thirty-minute sessions after the pretest, then the posttest was done and the data were analyzed by the analysis of co-variance. The results demonstrated that the Quran recitation has a positive effect on the mental health of test group

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • Quran recitation
  • students
  • studying the Quran
  • Islamic psychology