تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، تبریز، ایران

2 دکترای علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز−تبریز، ایران

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استاد علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمانی، دوره ابتدایی براساس مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا با به‌کارگیری روش «آنتروپی شانون» است. نمونه آماری آن کلیه کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمانی دوره ابتدایی می‌باشد؛ به این منظور از «چک‌لیست مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه» (گاردنر و فلیتهم) استفاده شد که روایی محتوایی آن را پنج نفر از متخصصان احراز کرده‌اند. نتایج به دست آمده، ضریب اهمیت هرکدام از مؤلفه‌ها را به این ترتیب نشان داد: هوش هستی‌گرایانه (121/0)، هوش جنبشی−بدنی، زبانی−کلامی و طبیعت‌گرایانه (119/0)، هوش تصویری−فضایی (118/0)، هوش میان‌فردی (116/0)، هوش درون‌فردی (115/0)، هوش ریاضی−منطقی (108/0) و هوش موسیقیایی (064/0) بود. بیشترین ضریب اهمیت مربوط به پایه‌های چهارم و ششم ابتدایی با ضریب اهمیت (206/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به پایه پنجم ابتدایی با ضریب اهمیت (191/0) است؛ بنابراین در تنظیم محتوای کتاب‌های هدیه‌های آسمانی، دوره ابتدایی توازن رعایت نشده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Content Analysis of Elementary School Textbooks "Gifts of Heaven" Based on the Multiple Intelligence Components: The Shannon's Entropy Model

نویسندگان [English]

  • akbar soltani 1
  • Yousef adib 2
  • firoz mahmody 3
  • shahram vahedi 4
چکیده [English]

This study aimed to analyze the content of elementary school textbooks "Gifts of Heaven" based on the multiple intelligence components. The present study was a content analysis research that applied the Shannon's entropy model. The sample included all elementary school textbooks "Gifts of Heaven"; thus, a checklist of multiple intelligence components (Gardner and Fleetham) which its content validity had been verified by 5 experts was applied. The significance coefficient of each component is, respectively, as follows: the existential intelligence (0.121); bodily-kinesthetic, linguistic, and naturalistic intelligences (0.119); spatial intelligence (0.118); interpersonal intelligence (0.116); intrapersonal intelligence (0.115); logical-mathematical intelligence (0.108); and musical intelligence (0.064). The highest significance coefficient is related to the fourth and sixth grades of the elementary school with a significance coefficient of 0.206 and the lowest is related to the fifth grade of the elementary school with a significance coefficient of 0.191. Therefore, the balance of the content of elementary school textbooks "Gifts of Heaven" has not been respected

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple intelligences
  • textbook "Gifts of Heaven"
  • elementary school
  • content analysis (Shannon's entropy)
  • education