نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد خمین دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد خمین دانشگاه آزاداسلامی، خمین، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، واحد خمین دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای 134 مقاله منتشر شده در 19 شماره از «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» در سال‌های 1386−1395 انجام شد؛ داده‌ها با ابزار «سیاهه دادرسی» گردآوری و در نرم‌افزار Exell تجزیه و تحلیل شدند. صاحب‌نظران روایی چک‌لیست را تأیید کردند. براساس یافته‌ها: 76% از نویسندگان مرد بوده‌اند؛ 84/36% از مقالات، حاصل کار تیم سه نفره بوده است؛ 35% از نویسندگان، همزمان دارای مدرک «کارشناسی ارشد» و «سطح سه حوزوی» بوده‌اند؛ بیشترین وابستگیِ نویسندگان به «حوزه علمیه» (76/24%) و بعد به «دانشگاه اصفهان» (82/21%)؛ بیشترین مقالات (72/56%) از نوع پژوهش کمی؛ بیشترین گرایش موضوعی (17 مورد) «کاربردهای روان‌شناسی در خدمت جامعه اسلامی»؛ بیشترین ربته علمی (71 مورد) استادیاری؛ بیشترین منابع مربوط به مقالات خارجی (1838 مورد)؛ فراوان‌ترین شیوه بررسی در مقالات (88 مورد) ساخت یا اجرای پرسشنامه بوده است؛ 440 نظریه به کار رفته که 333 مورد از آنها تنها یک بار مطرح شده‌اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Content Analysis of Articles of "Bi-Annual Journal of Islam and Psychology Studies" (2007-2016)

نویسندگان [English]

  • ziba ostadzadeh 1
  • hosein davodi 2
  • hasan hedari 3
  • Seyed Reza Mirmahdi 4

چکیده [English]

This study had been conducted with the aim of analyzing the content of 134 articles published in 19 issues of "Bi-Annual Journal of Islam and Psychology Studies" during 2007-2016. The data were collected by a check list and analyzed with the help of Excel software. The validity of check list was confirmed by the experts. According to the findings, 76% of the authors were men; 36.84% of the articles were done by a team of three authors; 35% of the authors had both a master's degree and a third-level seminary's degree; the most authors' affiliation was related to the seminary (24.76%) and the University of Isfahan (21.82%); the most articles were employed a quantitative paradigm (56.72%); the most topics were about the applications of psychology in Islamic society (17 cases); the most authors' scientific rank belonged to the assistant professors (71 cases); the most references were related to the Latin papers (1838 cases); in the articles, the most data-collection tool was a questionnaire which had been made or performed (88 cases); in the articles, 440 theories were applied that 333 theories had only been raised once

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • journals
  • Bi-Annual Journal of Islam and Psychology Studies
  • meta-analysis