رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مشاوره از دانشگاه اخلاق و تربیت

2 دکترای تخصصی و دانشیار روان‌شناسی تربیتی جامعة‌المصطفی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه «نقش جنسیتی» و «تیپ‌های شخصیتی» A و B زوجین با «کارآمدی خانواده» انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری طلاب پایه‌های 5 تا 7 شهر قم در سال تحصیلی 1394−1395 و همسران آنها بودند. 240 نفر شامل 120 زوج با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به سه پرسشنامه «نقش جنسیتی بم» BSRI، «تیپ شخصیتی A و B روزنمن و فریدمن» و «کارآمدی خانواده صفورایی» S.FEQI پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که «نقش جنسیتی آندروژنی» و «کارآمدی خانواده» رابطه معنادار مثبت دارند؛ «نقش جنسیتی نامتمایز» و «کارآمدی خانواده» رابطه معنادار منفی دارند؛ «نقش‌های جنسیتی متمایز» اعم از مردانه و زنانه با «کارآمدی خانواده» رابطه معناداری ندارند؛ بین «تیپ شخصیتی B» و «کارآمدی خانواده» رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بین «تیپ شخصیتی A» و «کارآمدی خانواده»، رابطه منفی معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of the Couples' Gender Roles and Personality Types with the Family Efficiency

نویسندگان [English]

  • hadi dehqani 1
  • mohammad saforaee 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship of the couples' gender roles and personality types A & B with the family efficiency. This correlational study is a descriptive research. The population was the 5-7 grade religious students and their spouses in the city of Qom in 2015-2016. 240 students including 120 couples were selected by the cluster sampling and responded to the Bem Sex Role Inventory (BSRI), personality types A & B (Rosenman & Friedman) questionnaire, and Safurayi Family Efficiency Questioner based on Islamic view (SFEQI). The Pearson correlation test showed that there is a positive and significant relationship between the Androgenic gender role and the family efficiency. There is a negative and significant relationship between indistinct gender role and the family efficiency. The distinct gender roles including masculine and feminine do not have a significant relationship with the family efficiency. There is a positive and significant relationship between the personality type B and the family efficiency and a negative and significant relationship between the personality type A and the family efficiency

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender role
  • personality type
  • gender identity
  • family efficiency
  • religious students
  • the city of Qom