نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، واحد شهید بهشتی اقلید

3 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، بندرعباس، ایران.

چکیده

تاکنون نظریه‎های مختلفی در زمینه شکوفایی مطرح شده است که در این بین مدل چندبعدی شکوفایی پرما از دیدگاه سلیگمن از اهمیت بسزایی برخوردار می‎باشد. در این راستا افرادی که سطح بالایی از شکوفایی دارند، از نظر هیجانی و عملکرد در زندگی شخصی و اجتماعی خوب عمل می‎کنند و از هرگونه بیماری روانی به دور هستند؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل کتاب‎های هدیه‎های آسمان دوره ابتدایی نسبت به مؤلفه‎های شکوفایی با تأکید بر دیدگاه سلیگمن انجام شده است. روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا می‎باشد، به این صورت که پس از مشخص‎کردن مؤلفه‎های مورد نظر به‌عنوان ملاک‎های تحلیل و تعیین هر پاراگراف به‌عنوان واحد تحلیل، با استفاده از روش ویلیام رومی به تحلیل داده‎ها پرداخته شد؛ همچنین از آزمون خی دو جهت مشخص کردن نیکویی برازش مؤلفه‎ها در محتوای مذکور استفاده گردید. اسناد مورد تحلیل این پژوهش کتاب‎های هدیه‎های آسمان دوره ابتدایی، حجم جامعه و نمونه پژوهش یکی ‎بود. با توجه به ضریب درگیری (ISE= 0/74) به‌دست آمده از محتوای مورد بررسی می‎توان اظهار داشت که میزان توجه کتاب‎های هدیههای آسمان دوره ابتدایی به مؤلفه‎های شکوفایی در حد مطلوب و به صورت ‎فعال بوده است؛ همچنین نتیجه حاصل از آزمون خی دو (Sig: 0/000، Chi-Square: 67.984a) نشان داد که بین مؤلفه‎های شکوفایی پرما تفاوت معناداری وجود دارد. به‎گونه‎ای که مؤلفه دستیابی با 11/10 درصد فراوانی دارای بیشترین فراوانی و مؤلفه روابط مثبت با 23/7 درصد فراوانی، کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده‎اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Books "The Gifts of Heaven" of Elementary Period in Terms of Prosperity Components

نویسندگان [English]

  • Jaber Eftekhari 1
  • hojjat eftekhari 2
  • soraya ranjbari 3

1 Phd. Student in Philosophy of Education, Departmant of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Ph.d in curriculum studies, lecturer of shahid Behashti Farhangian university of Eqlid,Iran

3 Undergraduate student of elementary education Islamic Azad University Bandar Abbas, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

There are different theories on prosperity that one of the most important ones is the multidimensional PERMA model introduced by Seligman. According to the model, people with high prosperity, emotionally and functionally, behave well in their private and social life, and they do not have any mental diseases; thus, this research aimed to analyze the books "The Gifts of Heaven" of elementary period in terms of prosperity components, with an emphasis on Seligman's model. The present research applied a content analysis in such a way that after identifying the desired components as the analysis criteria and determining each paragraph as the analysis unit, the data were analyzed using William Rumi's method. Moreover, the chi-squared test was applied to determine the goodness of fit of the components in the mentioned content. The books "The Gifts of Heaven" were analyzed and the population and sample were the same. Based on the conflict coefficient (ISE=0.74) obtained from the analyzed content, it can be said that the attention level of the books "The Gifts of Heaven" of elementary period is good and active. In addition, the chi-squared test (sig: 0.000; chi-square: 67.984a) showed that there is a significant difference among prosperity components of PERMA, in such a way that the achievement component with 10.11% frequency has the highest, and the positive relations component with 7.23% frequency has the lowest frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • The Gifts of Heaven
  • elementary period
  • prosperity
  1. حکیمی، ثریا؛ سیاوش طالع‎پسند و زهرا ساجدی (1397)، «بررسی اثربخشی مداخله آموزش مثبت بر بهزیستی (شکوفایی)، ابعاد مختلف توانمندی‎های شخصیتی و خوش‎بینی دانش‎آموزان»، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، ج17، ش66، ص113−128.
 2. رسا، ژاله؛ علی‎محمد رضایی و ایمان‎اله بیگدلی (1395)، «اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان‎شناختی دانش‎آموزان دبیرستانی»، فصلنامه روان‌شناسی بالینی، ج9، ش1، ص39−49.
 3. رمضانی، خسرو و نصیر فاضلیان‎مقدم (1395)، «تأثیر قصه‎های  قرآن بر سازگاری اجتماعی و بهزیستی روانشناختی»، فصلنامه روانشناسی اجتماعی، س 11، ش 41، ص49−60.
 4. شاهسواری، پریسا و مریم اسماعیلی (1396)، «تأثیر مداخله شکوفایی سلیگمن بر شایستگی اجتماعی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی»، فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، ج18، ش2، ص44−51.
 5. فتحی‎مظفری، رسول و گلاویژه علیزاده (1395)، «بررسی مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف در نهج‌البلاغه»، فصلنامه پژوهشنامه نهجالبلاغه، ج4، ش14، ص55−72.
 6. نارویی، رحیم؛ علی‎محمد صالحی و غلامرضا جندقی (1392)، «اثربخشی یاد خدا بر خودمهارگری براساس منابع اسلامی»، فصلنامه روان‌شناسی و دین، س6، ش2، ص19-30.
 7. هژبریان، ژاله؛ ایمان‎اله بیگدلی؛ محمود نجفی و علی‌محمد رضایی (1393)، «ارائه الگوی روان‌شناختی شکوفایی انسان براساس نظریه زمینه‎ای: یک پژوهش کیفی»، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، ج10، ش34، ص208−232.
8. Bakker, A.B., & Oerlemans, W. (2011), Subjective well-being in organizations, In K.S. Cameron & G.M. Spreitzer (Eds.), The Oxford Handbook of Positive OrganizationalScholarship (pp. 178–189), New York: Oxford University Press.
9. Bozkurt, T. (2014), New Horizons in Education: Positive Education and Emerging Leadership Roles of Counselors, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, 452-461.
10. Compton, W. C. (2005), Introduction to positive psychology. California, Stanford: CT, Thomson/Wadsworth.
11. Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2008), Hedonia, eudaimonia, and well-being: An introduction, Journal of Happiness Studies, 9 (1), 1-11.
12. Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D.- Y., Oishi, S. & Biswas-Diener, R. (2010), New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive, Journal of Social Indicators Research, 97 (2), 143–156.
13. Faulk, K.E., Gloria, C.T. & Steinhardt, M.A. (2013), Coping profiles characterize individual flourishing, languishing, and depression, Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 26, 378-390.
14. Foreard, M. J. C & Seligman, M. E. P. (2012), Seeing the glass half full: A review of the causes and consequences of optimism, Journal of Critiques Psychologies, 18 (2), 107- 120.
15. Gonzales, T.R., Ehrenzweig, Y., Gracida, O.D.S., Hernandez, C.B.E., Mora, G.L., Martinez, A.J., Larralde, C. (2014), Promotion of Individual Happiness and Wellbeing of Students by a Positive Education Intervention, Journal of Behavior, Health & Social Issues, 5(2), 79-102.
16. Hill T, E. (1999), Happiness and Human Flourishing in Kant's Ethics, Social Philosophy and Policy, 16(01):143-757.
17. Hojabrian H, Rezaei AM, Bigdeli I, Najafi M, Mohammadifar MA (2018), Construction and Validation of the Human Psychological Flourishing Scale (HPFS) in sociocultural context of Iran, Practice in Clinical Psychology. 6 (2), 29-39.
18. Huitt, W. (2010), A holistic view of education and schooling: Guiding students to develop capacities, acquire virtues, and provide service, Paper presented at the 12th Annual International Conference sponsored by the Athens Institute for Education and Research (ATINER), Athens, Greece.
19. Huppert, F. A. (2009), Psychological well-being: Evidence regarding its causes and consequences, Applied Psychology, Journal of Health and Wellbeing, 1 (2), 137–164.
20. Keyes, C. & Annas, J. (2009), Feeling good and functioning well: Distinctive concepts in ancient philosophy and contemporary science, Journal of Positive Psychology, 4 (3), 197-201.
21. Keyes, C. L. M. (2007), Promoting and protecting mental health as flourishing: A complementary strategy for improving national mental health, Journal of American Psychologist, 62, 95-108.
22. Michalec, B., Keyes, C.L.M., & Nalkur, S. (2009), Flourishing. In: Lopez, S.J. (Ed.), The encyclopedia of positive psychology (Vol. I, pp.391- 394), Chichester, England: Wiley-Blackwell.         
23. Momtaz, YA, Hamid TA, Haron SA, Bagat MF. (2016), Flourishing in later life. Archives of gerontology and geriatrics, 63, 85-91.
24. Norrish, J. (2015), Positive education: The Geelong Grammar School journey, Oxford, England: Oxford University Press.
25. Rogers, C.R (1951), Client-centered therapy, Houghton Miffili: Boston
26. Romey, Wiliyam. (1968), Inquiry techniqus for teaching Science. London: Prentice Hall.
27. Roth, Rachel A.; Suldo, Shannon M. & Ferron, John M. (2017), Improving Middle School Students' Subjective Well-Being: Efficacy of a Multicomponent Positive Psychology Intervention Targeting Small Groups of Youth, School Psychology Review, 46(1), 21-41.
28. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001), On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being, Annual Review of Psychology, 52, 141–166.
29. Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008), Know Thyself and Become What You Are: A Eudaimonic Approach to Psychological Well-Being, Journal of Happiness Studies, 9, 13-39.
30. Seligman M, E. (1999), The president’s address, American Psychologist, 54. 559-562.
31. Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009), Positive education: Positive psychology and classroom interventions, Oxford review of education, 35 (3), 293-311.
32. Seligman, M. E.P. (2018), PERMA and the building blocks of wellbeing, The Jornal of Positive Psychology, 13, 333-335.
33. Seligman, Martin EP. (2011), Flourish: a visionary new understanding of happiness and well-being, Policy, 27 (3), 60-61.
34. Shernoff, D. J., Abdi, B., Anderson, B., & Csikszentmihalyi, M. (2014), Flow in schools revisited: Cultivating engaged learners and optimal learning environments, In M. J. Furlong, R. Gilman, & E. S. Huebner (Eds.), Handbook of positive psychology in schools, 211-226. 
35. Shoshani, A., & Steinmetz, S. (2014), Positive psychology at school: A school-based intervention to promote adolescents’ mental health and well-being, Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 15 (6), 1289–1311.
36. Slemp, G. R., Chin, T. C., Kern, M. L., Siokou, C., Loton, D., Oades, L. G., Vella-Brodrick, D. A., & Waters, L. (2017), Positive education in Australia: Practice, measurement, and future directions. In E. Fryenberg, A. J. Martin, & R. J. Collie (Eds.), Social and emotional learning in Australia and the Asia Pacific(pp. 101-122), Singapore: Springer.
37. Steger, M. F. (2012), Experiencing meaning in life: Optimal functioning at the nexus of spirituality, psychopathology, and wellbeing, In P. T. P. Wong (Ed.), The human quest for meaning (2nd ed., pp. 165–184). New York, NY: Routledge.
38. Susana, C. Marques, S. J. Lopez, J. Pais-Ribeiro (2011), Building Hope for the Future: A Program to Foster Strengths in Middle-School Students, Journal of Happiness Studies, 12 (1), 139-152.