نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر;گروه پژوهشی آموزش و توسعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاه تهران Acecr.ac.ir

2 گروه آموزشی روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو گروه روان شناسی حوزه و دانشگاه

4 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

10.30471/psy.2022.8358.1957

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تاب‌آ‌وری تحصیلی طبق رویکرد یکپارچه توحیدی با استفاده از الگوی آموزشی اوسر و بیرزویل می‌باشد. پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع کیفی است. برای اعتبارسنجی بسته، با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی از جامعه آماری اساتید دانشگاه، مدرسان مجرب، روانشناسان ومشاوران، پرتکل تدوین شده به‌همراه پرسشنامه ارزیابی محتویات بسته، برای 50 نفر از افراد جامعه ارسال شد و تا مرحله اشباع ادامه پیدا کرده که در نهایت 24 نفر به پرسشنامه اعتبارسنجی پاسخ دادند. برای در نظر گرفتن روایی از شاخص نسبت روایی محتوایی یا CVR استفاده شد که میزان بدست آمده 548/0 بود که مبین اعتبار مناسب محتویات بسته از منظر خبرگان است. برای بررسی اعتبار بسته آموزشی، آزمون تی تک‌ گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد همه عناصرتشکیل دهنده بسته آموزشی به صورت معنی‌داری(α≤0.01) از متوسط نظری(M=2) بالاتر است و از نظر پرسش‌شوندگان مورد تایید است. در نهایت آزمون تی تک‌ گروهی روی جلسات 8 گانه بسته در مولفه‌های مربوط بودن؛ واضح بودن و ساده بودن محتویات بسته به صورت معنی‌داری از متوسط بالاتر است و بر اساس نظر پرسش‌شوندگان عناصر تشکیل دهنده جلسات دارای معیار ارتباط؛ وضوح و ساده بودن می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and validation of an educational resilience training package based on an integrated monotheistic approach for second high school students

نویسندگان [English]

  • Behrooz Nazari.Boozhani 1
  • Hasan ASadzadeh 2
  • Soghra Ebrahimi.Qavam 2
  • Muhammad Hossein Sharifinia 3
  • Esmaeil Sadipour 4

1 Director of Education and Development Research Group, Research Institute for Jahad Development Studies, University of Tehran Acecr.ac.ir

2 Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University

3 Member of the Department of Department and University Psychology

4 Faculty of Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The aim of the present study is to formulate and validate the Educational resilience training package according to the integrated monotheistic approach using the Oser and Baeriswyl educational model. The research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of method. To validate the package, using snowball sampling method from the statistical population of university professors, teachers, psychologists and counselors, the developed protocol along with the package content evaluation questionnaire was sent to 50 psychologists, counselors, university professors and experienced teachers and up to saturation stage. It continued that 24 people finally answered the validation questionnaire. To consider the validity, the content validity ratio index or CVR was used, which was 0.548, which indicates the appropriate validity of the package contents from the perspective of experts. One-Sample t-test was used to evaluate the validity of the training package. The results showed that all the constituent elements of the training package were significantly higher (α≤0.01) than the theoretical average (M = 2) and were approved by the respondents. Finally, One-Sample t-test on 8 closed sessions in related components; The clarity and simplicity of the contents of the package is significantly higher than the average above, and according to the respondents, the elements that make up the meetings have a criterion of relevance; It is clarity and simplicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic resilience
  • An integrated monotheistic approach
  • students