تدوین و اعتبار‎یابی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه ‌توحیدی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر;گروه پژوهشی آموزش و توسعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاه تهران Acecr.ac.ir

2 گروه آموزشی روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو گروه روان شناسی حوزه و دانشگاه

4 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

10.30471/psy.2022.8358.1957

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تاب‎آ‎وری تحصیلی طبق رویکرد یکپارچه توحیدی با استفاده از الگوی آموزشی اوسر و بیرزویل می‎باشد. پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع کیفی است. برای اعتبارسنجی بسته با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی از جامعه آماری اساتید دانشگاه، مدرسان مجرب، روان‌شناسان و مشاوران، پروتکل تدوین شده به‌همراه پرسشنامه ارزیابی محتویات بسته برای پنجاه نفر از افراد جامعه ارسال شد و تا مرحله اشباع ادامه یافت که درنهایت 24 نفر به پرسشنامه اعتبارسنجی پاسخ دادند. برای در نظر گرفتن روایی از شاخص نسبت روایی محتوایی یا CVR استفاده شد که میزان به دست آمده 548/0 بود که مبیّن اعتبار مناسب محتویات بسته از دید خبرگان است. برای بررسی اعتبار بسته آموزشی، آزمون تی تک‌گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد همه عناصر تشکیل‌دهنده بسته آموزشی به صورت معنا‌داری (α≤0.01) از متوسط نظری (M= 2) بالاتر و از نظر پرسش‌شوندگان مورد تأیید است. درنهایت آزمون تی تک‌گروهی روی جلسات هشت‌گانه بسته در مؤلفه‌های مربوط، واضح و ساده بودن محتویات بسته به صورت معنا‌داری از متوسط بالاتر و براساس نظر پرسش‌شوندگان عناصر تشکیل‌دهنده جلسات دارای معیار ارتباط، وضوح و ساده بودن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Formulation and Validation of an Educational Package of Academic Resilience Based on an Integrated Monotheistic Approach for Second High School Students

نویسندگان [English]

  • Behrooz Nazari.Boozhani 1
  • Hasan ASadzadeh 2
  • Soghra Ebrahimi.Qavam 2
  • Muhammad Hossein Sharifinia 3
  • Esmaeil Sadipour 4
1 Director of Education and Development Research Group, Research Institute for Jahad Development Studies, University of Tehran Acecr.ac.ir
2 Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University
3 Member of the Department of Department and University Psychology
4 Faculty of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The aim of the present research was to formulate and validate an educational package of academic resilience based on an integrated monotheistic approach using Oser and Baeriswyl's educational model. The research was applied in terms of purpose and is qualitative in terms of method. For validating the package, by the snowball sampling, the formulated protocol along with the questionnaire of package evaluation was sent to fifty people among the population of university professors, expert teachers, psychologists, and counselors. They responded to the questionnaire and it continued till the saturation stage, when finally 24 people answered it. Content Validity Ratio (CVR) was 0.548 that confirmed an appropriate validity according to experts' view. One-sample t-test was applied to calculate the validity of the educational package. The results showed that all the elements of the package were significantly (α ≤ 0.01) higher than the mean (M = 2) and were confirmed by the respondents. Finally, one-sample t-test on closed eight sessions regarding the elements of package content, including relevance, clarity, and simplicity, was significantly higher than the mean, and according to the respondents, the elements making up the meetings had the criterion of relevance, clarity, and simplicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic resilience
  • integrated monotheistic approach
  • students
1. جلالی تهرانی، محمدمحسن (1383)، «توحیددرمانی»، مجله نقد و نظر، س9، ش4، ص18−46.
2. چینی‎فروشان، مسعود؛ حمیدطاهر نشاط‎دوست و محمدرضا عابدی (1395)، «اثربخشی مداخله گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر اضطراب امتحان دانش‎آموزان پسر داوطلب کنکور سراسری»، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، س6، ش23، تابستان، ص133−148.
3. حبیبی، آرش (1397)، «آموزش کاربردی نرم افزار SPSS. کتاب الکترونیک کاربردی»، سایت پارس مدیر.
4. حج‌فروش[بهروز1] ، احمدو عبدالمجید اورنگی (1383)، «بررسی نتایج کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان‌های شهر تهران»، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، پاییز 1383، دوره 3، شماره 9، ص11−31.
5. حسین‌زاده، علی (1395)، «رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان و میزان تاب‌آوری دانشجویان دانشگاه کاشان»، نشریه روانشناسی و دین، ش33، بهار، ص85−106.
6. حق‎شناس، حسین؛ محمدجعفر بهره‎بردار و زهرا رحمن‎ستایش (1388)، «کارآزمایی کاهش اضطراب در گروهی از جوانان پیش دانشگاهی»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، س15، ش1، ص63−69.
7. خاری، سعیده (1393)، «مقایسه سرسختی روانشناختی، ذهن آگاهی و استقامت ذهنی در پذیرفته‎شدگان برتر متوسط و ضعیف کنکور در دانشجویان سال اول کارشناسی شهر تهران»، پایان‌نامه ارشد، دانشگاه الزهرا.
8. رجبی، حمیدرضا (1393)، «پیش‌بینی آسیب‌پذیری دانش‌آموزان پسر کنکوری (سال چهارم) شهرستان اسدآباد در برابر استرس براساس میزان تاب‌آوری و منبع کنترل»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
9. رمضان‌پور، علیرضا؛مریم کورش‌نیا؛ مهریار امیرهوشنگ و حجت‌اله جاویدی (1398)، «رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و احساس تعلق به مدرسه با تاب‌آوری تحصیلی به واسطه خودتنظیمی تحصیلی»، فصلنامه علمیپژوهشی روشها و مدل‌های روانشناختی، س10، ش37، ص225−246.
10. سبحانی، عبدالرضا و مهرداد شهیدی (1386)، «آسیب‌شناسی کنکور و بررسی امکان حذف آن در نظام پذیرش دانشجو»، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، ش13، بهار، ص161−181.
11. شریفی‌نیا، محمدحسین (1387)، «بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان»، دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، ش2، ص7−30.
12. شریفی‌نیا، محمدحسین (1392)، «الگوهای روان‌درمانی یکپارچه با تأکید بر درمان یکپارچه توحیدی»، چ2، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
13. صابراشکذری، فاطمه (1397)، معرفی کتاب اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی MTT بر سرزندگی تحصیلی و اضطراب دانش‌آموزان، تهران: ویهان.
14. فاضل، زهراسادات و فریبا یزدخواستی (1395)، «تدوین الگوی معادلۀ ساختاری نقش فشارآورهای تحصیلی بر تاب‌آوری، انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی دختر شهر اصفهان»، رویکردهای نوین آموزشی، س11، ش2، ص107−126.
15. علیزاده، حمید؛ منیژه کاوه قهفرخی؛ مجید یوسفی لویه و علیرضا روحی (1391)، «تدوین برنامه پرورش تاب‌آوری و بررسی تأثیر آن بر بهزیستی روانی نوجوانان با اختلال‎های رفتاری برون نمود و درون‎نمود»، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، س12، ش3، ص43ـ60.
16. علیــزاده، حمیــد (1392)، تابآوری شناختی (بهزیســتی روانی و اختلالات رفتاری)، تهران: نشــر ارسباران.
17. عیسی‌مراد، ابوالقاسم (1394)، رواندرمانی جامع دینی، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
18. مرادی، مسعود؛ هاشم فردانش؛ محمود مهرمحمدی و نعمت الله موسی‎پور (1390)، «مبانی و ویژگی‌های یک الگوی تدریس برای انواع دانش روش کاری»، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، س20، ش7، ص95−129.
19. معتمدی، عبدالله (1385[بهروز2] )، «تأثیر کنکور بر سلامت عمومی، عزت نفس و نشانه‌های اختلالات روانی راه نیافتگان به دانشگاه»، مؤسسه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، تابستان، شماره 40، ص55 تا 72.
20. Ahghar, G. (2008), Investigation into the Effect of Consulting Group with a Cognitive and Behavioural Approach on the Reduction of Test Anxiety of Female Students in Secondary School in Tehran City. New Educational Review, 16 (3-4), 77−87.‏
21. Carlton, B. S., Goebert, D. A., Miyamoto, R. H., Andrade, N. N., Hishinuma, E. S., Makini Jr, G. K., ... & Nishimura, S. T. (2006), Resilience, family adversity and well-being among Hawaiian and non-Hawaiian adolescents. International Journal of Social Psychiatry, 52 (4), 291−308.‏
22. De Beer, A. (2006), The effects of resilience training as a component of strengths-focussed training on team performance: a case study in the food and beverages manufacturing industry (Doctoral dissertation).‏
23. Finn, J. D., & Rock, D. A. (1997), Academic success among students at risk for school failure. Journal of applied psychology, 82 (2), 221.‏
24. Friborg, O., Barlaug, D., Martinussen, M., Rosenvinge, J. H., & Hjemdal, O. (2005), Resilience in relation to personality and intelligence, International journal of methods in psychiatric research, 14 (1), 29−42.
25. Garmezy, N. & Masten, A. (1991), The protective role of competence indicators in children at risk. In E. M. Cummings, A. L. Green, & K. H. Karraki (Eds.), Life span developmental psychology: Perspectives on stress and coping (pp:151−174), New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.
26. Jalali-Tehrani[بهروز3] , S. M. M. (2001). Integration therapy. Handbook of innovative therapy.(1th ed). John Wiley and Sons Inc, 321-31
27. Kaplan, H. B. (1999), Toward an understanding of resilience: A critical review of definitions and models. In: M. D. Glantz and J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development: Positive life adaptations (pp. 17−83), Nework:Kluwer/ Plenum.
28. Koeing, H. G. (2009), Research or religion, culture and mental health, Royal Holloway university of London, Cambridge University Press.
29. Martin, A. J. (2001), The Student Motivation Scale: A tool for measuring and enhancing motivation, Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 11, 1−20.
30. Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008), Academic buoyancy: Towards an understanding of students' everyday academic resilience, Journal of school psychology, 46 (1), 53−83.‏
31. Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, A. C., Barchfeld, P., & Perry, R. P. (2011), Measuring emotions in students’ learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ), Contemporary educational psychology, 36 (1), 36−48.‏
32. Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990), Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance, Journal of educational psychology, 82 (1), 33.‏
33. Reivich, K., & Shatté, A. (2002), The resilience factor, New York: Broadway Books.
34. Romano, L., Consiglio, P., Angelini, G., & Fiorilli, C. (2021), Between academic resilience and burnout: the moderating role of satisfaction on school context relationships. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11 (3), 770−780.‏
35. Rudd, G., Meissel, K., & Meyer, F. (2021), Measuring academic resilience in quantitative research: A systematic review of the literature. Educational Research Review, 34, 100402.‏
37. Spear, L. P. (2000), The adolescent brain and age related behavioral manifestations, Neuroscience and Behavioral Reviews, 24, 417−463.
38. Werner, E. E. (2005), Resilience research, In Resilience in children, families, and communities (pp. 3−11), Springer, Boston, MA.‏
39. W. Allport, G. (1964). 1. PREJUDICE: IS IT SOCIETAL OR PERSONAL?. Religious Education, 59([بهروز5] 1), 20-29.
 [بهروز1]اصلاح شد
 [بهروز2]اصلاح شد
 [بهروز3]اصلاح شد
 [بهروز4]اضافه شد
 [بهروز5] [بهروز5]اضافه شد