دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1401، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. تدوین مدل مفهومی خرد براساس منابع اسلامی: تحلیل داده‌بنیاد

صفحه 7-36

10.30471/psy.2021.5963.1814

علی بیات؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا جهانگیر زاده