نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

4 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.30471/psy.2022.8478.1988

چکیده

تعارضات زناشویی نظم روانی، هیجانی و شناختی زوجین را با آسیب مواجه می‌کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف طراحی بسته آموزشی شادکامی اسلامی و ارزیابی اثربخشی آن بر ابعاد تاب‌آوری روانی زوجین دارای تعارض زناشویی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر در بخش کیفی، تحلیل مضمون به روش استقرایی و در قسمت کمی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شرق تهران در شش ماهه اول سال 1399 بود. در این پژوهش تعداد 26 زوج با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند (28 نفر در گروه آزمایش و 24 نفر در گروه گواه). گروه‌ آزمایش مداخله بسته آموزش شادکامی اسلامی (8 جلسه) را طی دو ماه دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویی (براتی و ثنایی، 1375) و پرسشنامه تاب‌آوری روانی (کانر و دیویدسون، 2003) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته توسط نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بسته آموزش شادکامی اسلامی از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی و اجرایی مناسب است. همچنین نتایج بیانگر آن بود که آموزش شادکامی اسلامی بر ابعاد تاب‌آوری روانی زوجین دارای تعارض زناشویی تاثیر دارد (0001/0>p). این در حالی بود که این مداخله تنها بر زیرمقیاس تاثیرات معنوی اثر معناداری نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Training Package of Islamic Happiness and Evaluating Its Efficacy on the Dimensions of Psychological Resilience in the Couples with Marital Conflict

نویسندگان [English]

  • azam Zare Mirak abad 1
  • reza ghorban jahromi 2
  • Molouk khademi Ashkzari 3
  • Kamran Sheivandi cholicheh 4

1 PhD Student in Educational Psychology, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Marital conflicts impair a couple's psychological, emotional, and cognitive order. according to this The present study was conducted to designing a training package of Islamic happiness and evaluating its efficacy on the dimensions of psychological resilience in the couples with marital conflict. The research method was theme analysis through inductive method in the qualitative part and quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design in the quantitative part. The statistical population of the present study included the couples with marital conflict who referred to consultation centers in the east of Tehran in spring and summer of 2020. 26 couples were selected though non-random sampling mehtod and randomly accommodated into experimental and control groups (28 people in the experimental group and 24 in the control group). The experimental group received training package of Islamic happiness (eight sessions) during two months. The applied questionnaires in this study included marital conflict questionnaire (Barati and Sanaei, 1996), and resilience questionnaire (Conner and Davidson, 2003). The data from the study were analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 software. The results showed that training package of training happiness enjoys appropriate content and executive validity from the specialists’’ viewpoint. Furthermore, the results showed training Islamic happiness is effective on the marital adjustment and resilience of the couples with marital conflict (p<0.0001) as this intervention led to the improvement of the couples’ marital adjustment and resilience. A

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • marital conflict
  • Islamic happiness