رابطۀ معنای زندگی و تقیّدات مذهبی با نوع و میزان واکنش‎های استرس حاد پس از افشای خیانت همسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشتة مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران.

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.30471/psy.2022.8782.2021

چکیده

< p class="a" dir="RTL">هدف پژوهش بررسی رابطۀ معنای زندگی و تقیّدات مذهبی با نوع و میزان واکنش‎های استرس حاد پس از افشای خیانت همسر بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‎ آماری زوج‎های درگیر در خیانت زناشویی بود که در سال‎های 1399 و 1400 به دادگاه‎ها و مراکز مشاوره خانواده شهرهای تهران و ساوه مراجعه کرده بودند که از این بین به روش‎ نمونه‎گیری هدفمند 172 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‎ها عبارت بودند از پرسشنامه واکنش استرس حاد استنفورد (SASRQ)، پرسشنامه معنا در زندگی (MLQ) و پرسشنامه ابعاد دینداری گلاک و استارک. داده‎ها با آزمون‎های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد میزان واکنش‎های استرس حاد همسر نسبت به خیانت با معنای زندگی و مؤلفه‎های آن، یعنی وجود معنا و جستجوی آن و تقیّدات مذهبی و مؤلفه‎های آن، یعنی تقیّدات اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی رابطۀ منفی معنا‎داری دارند (01/0>p). انواع واکنش‎های استرس حاد، یعنی نشانگان تجزیه‎ای، تجربه مجدد، اجتناب، اضطراب و بیش‎انگیختگی و اختلال در کارکرد نیز با معنای زندگی، تقیّدات مذهبی و مؤلفه‎های آنها رابطۀ منفی معنا‎داری داشتند (05/0>p). 36٪ از کل واریانس واکنش‎های استرس حاد توسط معنای زندگی و تقیّدات مذهبی تبیین شد (01/0>p). براین‎اساس معنای زندگی و تقیّدات مذهبی زوجین، واکنش‎های استرس حاد آنها پس از افشای خیانت همسر را کاهش می‎دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Meaning of Life and Religious Beliefs with the Type and Extent of Acute Stress Reactions after the Disclosure of Spouse''''s Infidelity

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Sadat Bagherzadeh 1
  • Khodabakhsh Ahmadi 2
  • Shokoh Navabinejad 3
1 Ph.D. Student in Consulting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor in Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical, Tehran, Iran.
3 Professor in Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

< p >The purpose of this study was to examine the relationship of meaning of life and religious beliefs with the type and extent of acute stress reactions after the disclosure of spouse''s infidelity. This correlational study was a descriptive research. The population was couples who had been involved in infidelities and had referred to the courts and family counseling centers in the cities of Tehran and Saveh in the years 2020-2021. 172 people were purposefully selected among them as the sample. The data collection tools were Stanford Acute Stress Reaction Questionnaire (SASRQ), Meaning in Life Questionnaire (MLQ) and Glock and Stark''s dimensions of religiosity. The data were analyzed by the Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. According to the results, the extent of acute stress reactions after the disclosure of spouse''s infidelity had a negative significant relationship with meaning of life and its dimensions, including the existence of meaning and seeking it, and religious beliefs and their dimensions, including beliefs, rituals, and emotional and consequential aspects (p < 0.01). All types of acute stress reactions, i.e. dissociative symptoms, re-experience, avoidance, anxiety, hyper-arousal and functional disorder, also had a negative significant relationship with religious beliefs, and meaning of life and its dimensions (p < 0.05). 36% of the total variance of acute stress reactions was explained by meaning of life and religious beliefs (p < 0.01). Therefore, couples'' meaning of life and religious beliefs decrease their acute stress reactions after the disclosure of spouse''s infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning of life
  • religious beliefs
  • acute stress disorder
  • infidelity
  • disclosure of infidelity
* قرآن کریم
1. پرزور، پرویز؛ محمد نریمانی، احمد شجاعی و مرتضی ابراهیمی (1394)، «نقش امید (با نگرش به منابع اسلامی)، معنای زندگی و باورهای غیرمنطقی در پیش‌بینی رغبت به ازدواج دانشجویان»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، س5، ش3، ص365−384.
2. پورقانع، پرند؛ ابراهیم شریف‎آذر، فاطمه زائرثابت و میترا خورسندی (1389)، «بررسی ارتباط اعتقادات مذهبی و میزان استرس دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زینبB شرق گیلان در سال 86−87»، دو فصلنامه دانشکدههای پرستاری و مامایی استان گیلان، س20، ش63، 10−15.
3. جهان‎بین، حامد؛ احمد برجعلی و حسین اسکندی (1396)، «اثربخشی درمان روایتی−سازه‎گرایانه به شیوه بازگشت به آینده بر کاهش نشانه‎های اختلال فشار روانی حاد ناشی از وقوع تصادف منجر به اغما در همسر»، مطالعات روان‌شناسی بالینی، س7، ش27، ص117−135.
4. رسولی، آراس و زری کهریزی (1400)، «پیش‎بینی عملکرد خانواده بر اساس رابطه سبک‎‎های دلبستگی، تعهد مذهبی و سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل»، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، س8، ش3، ص57−74.
5. سراج‎زاده، سیدحسین (1377)، «نگرش‌ها و رفتارهای دینی نوجوانان تهرانی»، نمایه پژوهش، س2، ش8-7، ص105−120.
7. قربانی، هاشم (1388)، معنای زندگی از دیدگاه ویکتور فرانکل، مجله تأملات فلسفی، س1، ش3، ص21−29.
8. کارگر، مونا؛ سیدعلی کیمیایی و علی مشهدی (1393)، «اثربخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خود−نظم‌بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی»، مشاوره و روان‌درمانی خانواده، س4، ش2، ص269−297.
9. کاظمیان‎مقدم، کبری؛ مهناز مهرابی‎زاده هنرمند، علیرضا کیامنش و سیمین حسینیان (1395)، «نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیشبینی رضایت زناشویی»، روان‌شناسی خانواده، س3، ش2، ص71−82.
10. محمدی، حمید و محمد مزیدی (1393)، نقش دینداری در پیش‎بینی راهبردهای تنظیم‌شناختی هیجان دانشجویان، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، س4، ش4، 605−620.
11. Aghvami, M., Ghahremani, Z., Afshin Joo, M., Hamzehpoor, M. R. & Torabi Ahmadi, M. (2012), Correlation of religious orientation role in academic achievement in students of nursing; midwifery faculty of Zanjan in 2011. Journal of Medical Education Development, 5(8), 1-10.‏
12. Allendorf, K. & Ghimire, D. J. (2013), Determinants of marital quality in an arranged marriage society. Social science research, 42(1), 59-70.‏
13. Aman, J., Abbas, J., Nurunnabi, M. & Bano, S. (2019), The relationship of religiosity and marital satisfaction: The role of religious commitment and practices on marital satisfaction among Pakistani respondents. Behavioral Sciences, 9(3), 30.‏
14. Asadi, M. (2013), The effect of spiritual care based on «GHALBE SALIM» model on spiritual experiences of patients undergoing coronary artery bypass surgery, Iranian Journal of Cardiovascular Nursing, 2(2), 30-39.‏
15. Bahnaru, A., Runcan, R. & Runcan, P. (2019), Religiosity and marital satisfaction, Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala, 3.‏
16. Blow, A. J. & Hartnett, K. (2005), Infidelity in committed relati0nships ii: A substantive review, Journal of marital and family therapy, 31(2), 217-233.‏
17. Butler, M. H., Gardner, B. C. & Bird, M. H. (1998), Not just a time out: Change dynamics of prayer for religious couples in conflict situations, Family Process, 37(4), 451-478.‏
18. Capuzzi, D. & Stauffer, M. (Eds.) (2012), Career counseling: Foundations, perspectives, and applications, Routledge.‏
19. Cardena, E., Classen, C. & Spiegel, D. (1991), Stanford acute stress reaction questionnaire, Palo Alto, CA: Stanford University Medical School.‏
20. Cardeña, E., Koopman, C., Classen, C., Waelde, L. C. & Spiegel, D. (2000), Psychometric properties of the Stanford Acute Stress Reaction Questionnaire (SASRQ): A valid and reliable measure of acute stress, Journal of traumatic stress, 13(4), 719-734.‏
21. Charzyńska, E. (2015), Multidimensional approach toward spiritual coping: Construction and validation of the Spiritual Coping Questionnaire (SCQ), Journal of Religion and Health, 54(5), 1629-1646.‏
22. De Stefano, J. & Oala, M. (2008), Extramarital affairs: Basic considerations and essential tasks in clinical work, The Family Journal, 16(1), 13-19.‏
23. Echeburúa, E. (2010), The challenge of posttraumatic stress disorder prevention: How to survive a disaster?, Terapia psicológica, 28(2), 147-154.‏
24. Feldman, D. B., & Snyder, C. R. (2005). Hope and the meaningful life: Theoretical and empirical associations between goal-directed thinking and life meaning. Journal of social and clinical psychology, 24(3), 401.‏
25. Fahimi Rad, S. Z. & Salehi, G. H. (2018), Effectiveness of strategic training of neuro-linguistic programming on improving the quality of life of veterans'' spouses with injury rate of 25 to 50 percent; A case study of Tehran province, Iranian Journal of War and Public Health, 10(4), 181-186.‏
26. Fatehizade, M., Rahimi, A. & Yousefi, Z. (2016), The Lived Experiences of Iranian Women, Injured from Their Husbands Infidelity, Moderns Applied Science, 10(4), 70-75.‏
27. Foa, E. B., Riggs, D. S., Dancu, C. V. & Rothbaum, B. O. (1993), Reliability and validity of a brief instrument for assessing posttraumatic stress disorder, Journal of traumatic stress, 6(4), 459-473.‏
28. Garcini, L. M., Short, M. & Norwood, W. D. (2013), Affective and motivational predictors of perceived meaning in life among college students, The Journal of Happiness & Well-Being, 1(2), 47-60.‏
29. Glock, C. Y. & Stark, R. (1965), Religion and society in tension. San Francisco: Rand McNally.
30. Harmon, D. K. (2005), Black men and marriage: The impact of spirituality, religiosity, and marital commitment on marital satisfaction, The University of Alabama.‏
31. Hertlein, K. M., Wetchler, J. L. & Piercy, F. P. (2005), Infidelity: an overview, Journal of Couple & Relationship Therapy, 4(2-3), 5-16.‏
32. Ho, M. Y., Cheung, F. M. & Cheung, S. F. (2010), The role of meaning in life and optimism in promoting well-being, Personality and individual differences, 48(5), 658-663.‏
33. Jackman, M. (2015). Understanding the cheating heart: What determines infidelity intentions?. Sexuality & Culture, 19(1), 72-84.‏
34. Jeanfreau, M. M. (2009), A qualitative study investigating the decision-making process of women''s participation in marital infidelity, Kansas state university.‏
35. Johnson, S. (2005), Your cheatin''heart: Myths and absurdities about extradyadic relationships, Journal of Couple & Relationship Therapy, 4(2-3), 161-172.‏
36. Kashdan, T. B. & Kane, J. Q. (2011), Post-traumatic distress and the presence of post-traumatic growth and meaning in life: Experiential avoidance as a moderator, Personality and individual differences, 50(1), 84-89.‏
37. Kim, T. H., Lee, S. M., Yu, K., Lee, S., & Puig, A. (2005), Hope and the meaning of life as influences on Korean adolescents’ resilience: Implications for counselors, Asia pacific education review, 6(2), 143-152.‏
38. Längle, S. & Klaassen, D. (2019), Logotherapy and Existential Analysis: Method and Practice, The Wiley World Handbook of Existential Therapy, 341-355.‏
39. Levin, R. J. (2005), Wet and dry sex—the impact of cultural influence in modifying vaginal function, Sexual and Relationship Therapy, 20(4), 465-474.‏
40. Luo, Y., He, X., Wang, S., Li, J. & Zhang, Y. (2021), Media exposure predicts acute stress and probable acute stress disorder during the early COVID-19 outbreak in China. PeerJ, 9, e11407.‏
41. Marsh, R. & Dallos, R. (2001), Roman Catholic couples: Wrath and religion, Family Process, 40(3), 343-360.‏
42. Michael, F. S. (2019), Experiencing Meaning in Life: Optimal Functioning at the Nexus of Well-Being, Psychopathology, and Spirituality, In The Human Quest for Meaning: Theories, Research, and Applications (pp. 211-230), Routledge.‏
43. Mostarac, I. & Brajković, L. (2022), Life After Facing Cancer: Posttraumatic Growth, Meaning in Life and Life Satisfaction, Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 29(1), 92-102.‏
44. Nowicki, G. J., Ślusarska, B., Tucholska, K., Naylor, K., Chrzan-Rodak, A. & Niedorys, B. (2020), The severity of traumatic stress associated with COVID-19 pandemic, perception of support, sense of security, and sense of meaning in life among nurses: Research protocol and preliminary results from Poland, International journal of environmental research and public health, 17(18), 6491.‏
45. Prieto-Ursúa, M. & Jódar, R. (2020), Finding meaning in hell, The role of meaning, religiosity and spirituality in posttraumatic growth during the coronavirus crisis in Spain, Frontiers in psychology, 11, 567836.‏
46. Owens, G. P., Steger, M. F., Whitesell, A. A. & Herrera, C. J. (2009), Posttraumatic stress disorder, guilt, depression, and meaning in life among military veterans, Journal of Traumatic Stress: Official Publication of the International Society for Traumatic Stress Studies, 22(6), 654-657.‏
47. Ramsay, T. & Manderson, L. (2011), Resilience, spirituality and posttraumatic growth: Reshaping the effects of climate change. In Climate change and human well-being (pp. 165-184). Springer, New York, NY.‏
48. Sartipzadeh, A., Golparvar, M., & Aghaei, A. (2020), The Effectiveness of Spiritual-based Existential Therapy and Positive Existential Therapy on Resiliency of Elderly Women, Journal of Health System Research, 2 (16), 93-100.
49. Sodani, M., Abbasi, M., Mehr, R. K., & Rajabi, G. R. (2019), An investigation into the effect of cognitive-existential therapy on the rumination of women affected by male infidelity, NeuroQuantology, 5(17), 1.
50. Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S. & Kaler, M. (2006), The meaning in life questionnaire: assessing the presence of and search for meaning in life, Journal of counseling psychology, 1(53), 80.
51. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. & Ullman, J. B. (2007), Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498), Boston, MA: pearson.‏
52. Tilden, T., Gude, T. & Hoffart, A. (2010), The course of dyadic adjustment and depressive symptoms during and after couples therapy: a prospective follow‐up study of inpatient treatment. Journal of Marital and Family Therapy, 1(36), 43-58.
53. Vaillant, G., Templeton, J., Ardelt, M., & Meyer, S. E. (2008). The natural history of male mental health: Health and religious involvement. Social science & medicine, (2)66, 221-231.‏‏
54. Vossler, A. (2014), Dr Peter Stratton (Professor Emeritus, Leeds University), Dr Naomi Moller (Open University) & The Counselling and Psychotherapy Research Handbook.‏
55. Weber, M. C., Pavlacic, J. M., Gawlik, E. A., Schulenberg, S. E. & Buchanan, E. M. (2020), Modeling resilience, meaning in life, posttraumatic growth, and disaster preparedness with two samples of tornado survivors. Traumatology, (3)26, 266.
Wong, P. T. (2020), Existential positive psychology and integrative meaning therapy. International Review of Psychiatry, (7-8)32, 565-578.