مقایسه اثربخشی سوگ‌درمانی اسلامی با برنامه سوگ‌درمانی گروهی بر مشکلات بیرونی‌سازی دختران نوجوان داغدیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش، تدوین الگوی اسلامی مداخله در سوگ و مقایسه میزان تأثیر این مداخله با برنامه سوگ‌درمانی ­گروهی بر مشکلات بیرونی­سازی و علائم سوگ دختران نوجوان داغدیده بود. این پژوهش، نیمه ­تجربی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری سه ماهه بود. نمونه تحقیق سی دانش‌آموز داغدیده بودند که به شیوه نمونه­گیری در دسترس با کمک آموزش و پرورش شهرستان مبارکه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده ­شدند. برای اعضای گروه اول، هفت جلسه سوگ­درمانی ­اسلامی (طراحی ­شده براساس مطالعه کیفی) و برای اعضای گروه دوم، هفت جلسه سوگ‌درمانی ­گروهی (طراحی­شده توسط بنیاد جنگ و کودکان) اجرا شد. نتایج نشان داد که در پس­آزمون و پیگیری هر دو گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری داشتند. در پایان دوره مداخله، سوگ­درمانی با رویکرد اسلامی نسبت به سوگ­درمانی گروهی براساس هر سه شاخص اندازه­گیری اثربخشی بیشتری را نشان داد (001/0p<). یافته‌های این پژوهش از تقویت اثربخشی روان­درمانی با ظرفیت­های فرهنگی و آموزه‌های دینی حمایت می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison between the Effectiveness of Islamic Grief Therapy and Group Grief Therapy Program on the Behavioral and Emotional Problems of Adolescent Mournful Girls

نویسندگان [English]

  • Razieh Fattahi 1
  • Mehrdad Kalantari 2
  • Hussein Molavi 3
1 Ph.D. Student of Psychology, Isfahan University
2 Associate Professor of Psychology, Isfahan University, Corresponding Author
3 Professor of Psychology, Isfahan University
چکیده [English]

 
The research aimed to study the comparison between the effectiveness of Islamic grief therapy and group grief therapy program on the behavioral and emotional problems of adolescent mournful girls and their symptoms. This quasi-experimental research was done using the control group, pre-test and post-test designs, and three month follow-up. 30 mournful students were selected by convenience sampling and with the help of Mobarakeh education and then randomly placed in the two test groups and the control group. 7 sessions of Islamic grief therapy which are designed according to the qualitative study were performed for the first group and 7 sessions of group grief therapy which are designed by foundation of war and children were performed for the second group. The results showed that the post-test and the follow-up of each two test groups are meaningfully different from the control group. At the end of intervention period, the Islamic grief therapy had more effectiveness in comparison with the group grief therapy based on each three measurement indicators (P<0.001). The research findings supported this idea that cultural capabilities and religious teachings would help increase the effectiveness of therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic psychology
  • religious science
  • group grief therapy program
  • mournfulness
  • adolescent girls
  • behavioral and emotional problems
  • clinical psychology