مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

این پژوهش که با هدف مقایسۀ سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت انجام شده است، غیرآزمایشی و از نوع علّی مقایسه‌ای است. جامعۀ آماری مورد پژوهش کلیۀ زنان سرپرست خانوار با و بدون ازدواج موقت در شهر قم می‌باشند. نمونۀ مورد مطالعه به صورت تصادفی و با حجم شصت نفر برای هر دو گروه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری متغیر‌ها، پرسشنامۀ سلامت عمومی گلدبرگ و بهزیستی روان‌شناختی ریف بوده است. بررسی سؤالات پژوهش با استفاده از اطلاعات توصیفی در قالب شاخص‌های میانگین، میانه، نما، انحراف استاندارد، کمینه، بیشینه و دامنۀ تغییرات ارائه شده است و در بخش آمارِ استنباطی از آزمون‌های لِوین، k-s و آزمون t مستقل استفاده شده است.
نتایج نشان داد که در مؤلفه‌های علائم جسمانی، اضطراب، افسردگی، عملکرد اجتماعی، سلامت عمومی، پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند، رشد فردی و بهزیستی روان‌شناختی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد و در مؤلفۀ خودمختاری تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison between General Health and Psychological Well-Being among Women-Headed Households with and without Temporary Marriage

نویسندگان [English]

 • Mahdi Najafi 1
 • Davood Taghvaei 2
 • Mohammad Reza Salarifar 3
1 Master of Psychology, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Arak Branch
3 Assistant Professor of Research Institute of Hawzah
چکیده [English]

The objective of the research is to study the comparison between general health and psychological well-being among women-headed households with and without temporary marriage. This research is non-experimental and is a type of causal-comparative research. The studied population was all women-headed households with and without temporary marriage in Qom. 60 women were randomly selected as the sample for each two groups. The Goldberg's general health questionnaire and Ryff's psychological well-being scales were applied in order to measure the variables. The descriptive information including the criteria of mean, median, mode, standard deviation, minimum, maximum, and range and also inferential statistics including tests of Levin, k-s, and independent t were employed to analyze the research questions. The results showed that there is a significant difference between the two groups in regard to the components of physical symptoms of anxiety, depression, social performance, general health, self-acceptance, positive relations with others, environmental mastery, purpose driven life, personal growth, and psychological well-being; and there is not a significant difference between the two groups in regard to the component of autonomy

کلیدواژه‌ها [English]

 • general health
 • psychological well-being
 • women-headed households
 • temporary marriage
 • Family
 • social psychology
 • Qom
 • Islamic psychology