نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی

2 استادیار جامعه المصطفی العالمیه

3 استادیار دانشگاه آزاد ساوه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کارآمدی خانواده با بهزیستی معنوی دانشجویان و طلاب متأهل صورت گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعه آماری، دانشجویان و طلاب متأهل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه­ها و حوزه­های علمیه شهر قم بود که تعداد 391 نفر از آنان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شد. برای انجام این پژوهش از دو پرسشنامه «کارآمدی خانواده» (79 ماده­ای صفورایی پاریزی)، و «بهزیستی معنوی» (40 ماده‌ای دهشیری) استفاده شد. داده­ها توسط شاخص­های مرکزی، شاخص­های پراکندگی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، و با کمک نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» همبستگی مثبت معنا­دار (611/0=r) وجود دارد. پیش‌بینی کارآمدی خانواده آزمودنی‌ها بر اساس مؤلفه‌های بهزستی معنوی فقط در مورد زیرمقیاس‌های رابطه با خود، رابطه با خدا و رابطه با دیگران معنادار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Efficiency of Family and Spiritual Well-Being among University and Hawzah Students

نویسندگان [English]

  • Jafar Houshiari 1
  • Mohammad Mahdi Safouraei Parizi 2
  • Beheshteh Niusha 3

1 Master of Psychology and Hawzah Researcher

2 Assistant Professor of Al-Mustafa University

3 Assistant Professor of Islamic Azad University, Saveh Branch

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the relationship between the efficiency of family and spiritual well-being among university and Hawzah students. This study is a descriptive-correlational research. The population was university and Hawzah married students having bachelor and master degrees from Qom. By convenience sampling, 391 students were selected as the sample. The study was conducted through two questionnaires: the efficiency of family (Safouraei Parizi's 79 items) and spiritual well-being (Dehshiri's 40 items). The data were analyzed by measures of central tendency, measures of variability, Pearson correlation coefficient, regression, and with the help of SPSS software. The study results showed that there is a positive and meaningful correlation between the efficiency of family and spiritual well-being (r=0.611). Based on spiritual well-being components, predicting the efficiency of family of respondents is meaningful just in the subscales of relationship with self, relationship with God, and relationship with others (F=83.057, P<0.001). In sum, these variables predict 39.6% of the efficiency of family of respondents (R2=39.6)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • efficiency of family
  • well-being
  • spiritual well-being
  • university and Hawzah students
  • Qom
  • Iranian indigenous psychology