نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

هدف پژوهش، بررسی نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا بود. به این منظور 345 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های شخصیتی NEO فرم کوتاه (مک‌کری و کاستا، 1985) و ارتباط با خدا (مظاهری و همکاران، 1390) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل داده‌ها با آزمون همبستگی و رگرسیون نشان داد روان‌آزرده‌خویی پیش‌بینی‌کننده ارتباط نامطلوب با خدا، و ویژگی‌های برون‌گرایی، توافق‌جویی و وظیفه‌شناسی پیش‌بینی‌کننده ارتباط متناسب با خدا می‌باشند؛ افراد دارای این ویژگی‌های شخصیتی، رابطه مطلوب و مثبتی با خداوند برقرار نموده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در این ارتباط، محبت، ترس و امید به خدا (رابطه مطلوب) منجر به احترام و اعتماد به خداوند شد؛ اما افراد روان‌آزرده‌خو تصویر ذهنی منفی نسبت به خود و خدا پیدا کرده و ارتباط خود با خدا را براساس مؤلفه‌های خدایی که دور و سخت‌گیر است، ساخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Main Aspects of Personality in the Relationship with God

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Sadat Sadeghi 1
  • Maryam Asar 2
  • Faezeh Peimanpak 3
  • Seyed Mohsen Ebrahimi 4
1 Assistant Professor of Psychology, Shahid Beheshti University, Family Research Institute, Corresponding Author
2 Master of School Counseling, Shahid Beheshti University
3 Master of Family Counseling, Shahid Beheshti University
4 Master of Educational Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

 
The aim of this research is to discover the role of the main aspects of personality in the relationship with God. By convenience sampling, 345 students of Shahid Beheshti University were selected and then they responded to personality questionnaires NEO (McCrae & Costa, 1985) and relationship with God (Mazaheri, Pasandideh, & Sadeghi, 1390). The data analyzing by correlation and regression tests showed that neuroticism predicts negative relationship with God, and the characteristics of extraversion, agreeableness, and responsibility predict positive relationship with God. The people with these personality characteristics have a positive relationship with God that it causes the love, fear, and hope in God (good relationship) lead to the respect for and trust in God. On the other hand, the neurotic people have a negative mental image toward self and God and they form their relationship with God on the basis of some unreal characteristics of God such as farness and strictness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aspects of personality
  • fear of God
  • love for God
  • hope in God
  • Islamic psychology
  • religious science