نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری رشته روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی

چکیده

هدف پژوهش، بررسی دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون «ملاک‌های بهنجار و نابهنجار» و تبیین آن از دیدگاه اسلامی است. سؤالات پژوهش عبارت است از: 1. رویکردهای روان‌شناسی معاصر پیرامون این ملاک‌ها، چگونه است؟ 2. از دیدگاه اسلامی چه ملاک‌هایی استنباط می‌شود؟ روش تحقیق، از نوع توصیفی _ تحلیلی است. داده‌های گردآوری‌شده از متون مرتبط، توصیف و تحلیل مفهومی و نظری گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که: 1. در روان‌شناسی معاصر اتفاق نظر دقیقی پیرامون ملاک‌های بهنجار و نابهنجار مشاهده نمی‌شود؛ 2. ملاک‌های عنوان‌شده از سوی پژوهشگران مختلف، کاستی‌های متعدد دارد؛ 3. بعضی از این کاستی‌ها عبارتند از: «عدم عمومیت نسبت به همه جوامع بشری»، «عدم ثبات آنها در دوره‌های مختلف زمانی و فرهنگی»؛ 4. از دیدگاه اسلامی ریشه بهنجاری‌ها، طبیعت آدمی است و نابهنجاری‌ها بر اثر عوامل عارضی است و 5. بعضی از ملاک‌های نابهنجاری در دیدگاه اسلامی عبارتند از: «عدم پذیرش اکثریت جامعه بشری»، «تنافی با بدیهیات اخلاقی و آسیب‌زا بودن آنها».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Shortcomings of Today's Psychological Views about the Normality and Abnormality Criteria and Explaining Those from the Islamic View

نویسندگان [English]

  • Ali Naghi Faghihi 1
  • Fatimah Sharifi 2
  • Saeideh Panahi Talkhestani 3

1 Associate Professor of Qom University

2 Ph.D. Student of Psychology, Isfahan University

3 Master of Clinical Psychology

چکیده [English]

 
The objective of this study was to investigate the shortcomings of today's psychological views about the normality and abnormality criteria and explaining those from the Islamic view. The questions were: a) what are the today's psychological views about the normality and abnormality criteria? b) what are the normality and abnormality criteria from the Islamic view? This study is a descriptive-analytical research. The data were collected from some related texts and then described and analyzed. The study results showed that a) in the today's psychology, there is not a precise agreement on the normality and abnormality criteria; b) there are lots of shortcomings in regard to the criteria presented by researchers; c) some those shortcomings are: not being general about all human societies and not being stable in different periods of time and culture; d) in the Islamic view, normality comes from the human nature and abnormality comes from the adventitious factors; e) from the Islamic view, some abnormality criteria are: not being accepted by the majority of human society, being in disagreement with the ethical principles, and being problematic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • normality
  • abnormality
  • today's psychology
  • psychological pathology
  • Islamic psychology