دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

1. الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

صفحه 7-31

محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده


4. بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد

صفحه 83-103

سیدعلیرضا افشانی؛ سیدپویا رسولی‌نژاد؛ محمد کاویانی؛ حمیدرضا سمیعی


6. اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض

صفحه 129-152

فرزانه علی‌نژاد؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی‌اکبر سلیمانی؛ مژگان آگاه هریس؛ الهام موسوی