نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال انجام شد که: «هوش معنوی چه تأثیری بر سلامت روانی منابع انسانی و رهبری در سازمان دارد؟»؛ بدین منظور با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی مفهوم هوش معنوی، اصول، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های آن بررسی شد؛ سپس رابطه آن با سلامت روانی منابع انسانی و رهبری مورد توجه قرار گرفت؛ بعضی از دستاوردهای این پژوهش عبارت بود از: 1. بررسی بعضی از روش‌های تقویت هوش معنوی؛ 2. معلوم ساختن تأثیر مستقیم «هوش معنوی» بر «سلامت روانی» منابع انسانی و 3. ارائه راهکارهایی برای رهبران و مدیران در برنامه راهبردی سازمان» و درنتیجه «ارتقای سلامت روانی منابع انسانی».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Spiritual Intelligence on the Mental Health of Human Resources in Organizations

چکیده [English]

This study attempted to answer the question: what is the effect of spiritual intelligence on the mental health of human resources and leadership in organizations? So, the descriptive-analytical methodology was applied in order to investigate the concept of spiritual intelligence, its principles, its characteristics, and its aspects. Then, the relationship between the spiritual intelligence and the mental health of human resources and leadership was taken into account. Some study results were: a) investigating the number of ways of improving the spiritual intelligence; b) making obvious the direct effect of spiritual intelligence on the mental health of human resources; c) giving the leaders and managers some suggestions to improve themselves and their employees spiritually, formulate a strategy which is in consistency with the spiritual culture in the strategic planning of organization, and as a result, increase the mental health of human resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • spiritual intelligence
  • mental health
  • human resources
  • Leadership
  • spiritual improving