نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

چکیده

یادگیری از موضوعات مهمی است که از دیرباز مورد توجه دانشوران و فیلسوفان بوده است و در این‌باره پژوهش‌های ماندگار و تحقیقات دامنه‌داری انجام شده است. امروزه نیز یادگیری به عنوان یک موضوع مهم میان‌رشته‌ای مورد توجه روان‌شناسان و دانشمندان علوم تربیتی است. سهروردی بنیانگذار فلسفه اشراق نیز شخصیتی است که مسئله علم، معرفت و یادگیری از دغدغه‌های مهم او بوده و حل فلسفی این مسئله از افتخارات، بلکه نقطۀ عطف زندگی اوست؛ او در بررسی «علم»، «معرفت» و «یادگیری» به یک انسجام مفهومی دست یافته است، و در دیدگاهِ خود راجع به «یادگیری»، به مسائل مختلفی مانندِ تعریف یادگیری، انواع یادگیری، ماهیت و حقیقت یادگیری، عوامل و موانع یادگیری و...، پرداخته است. در این پژوهش پس از «تعریف یادگیری» و اشاره‌ به «اقسام یادگیری»، به دو موضوع اساسی مهم در فلسفه اشراق؛ یعنی «ماهیت و حقیقت یادگیری» و «عوامل یادگیری» خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Overview of Learning Issues in the Philosophy of Illumination

نویسنده [English]

  • Mohammad Beheshti

Faculty Member of Research Institute of Hawzah & University

چکیده [English]

From long years ago to the present, learning has been one of the most important issues and scientists and philosophers have done some remarkable and extensive researches on that. Today, learning is an interdisciplinary subject paid attention by psychologists and education scientists. Suhrawardi, the founder of philosophy of illumination, is a person who emphasizes on science, knowledge, and learning and his philosophical attitudes toward these issues are not only considered as his honors but also the turning point of his life. He have investigated those issues and obtained a kind of conceptual integration in this case. He have taken into consideration all of the issues related to learning including the definition of learning, the types of learning, the nature and truth of learning, the factors and obstacles of learning, and... . In this study, we will first mention the definition and types of learning and then draw your attention to the two significant subjects in philosophy of illumination named the nature and truth of learning and the factors of learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • types of learning
  • communicative soul is the factor of learning
  • illuminating extra
  • purity of inside