نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی

چکیده

هدف این پژوهش عبارت بود از بررسی محتوای کتاب‌های «هدیه‌های آسمان» و «فارسی (بخوانیم)» در مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت و مؤلفه‌های آن در دو بخش «دروس» و «تصاویر». مؤلفه‌های مهدویت، شامل «آگاهی از فلسفه ظهور»، «آگاهی از فلسفه غیبت»، «علم و شناخت امام»، «انتظار ظهور» و «ایمان و باور قلبی» می‌باشند. بدین منظور از روش «تحلیل محتوا»ی متون، استفاده شد. جامعه آماری مورد نظر شامل پنج کتاب فارسی سال اول تا پنجم و چهار کتاب هدیه‌های آسمان از سال دوم تا پنجم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 91_90 بود. یافته‌ها نشان داد که توجه به نمادها و مؤلفه‌های مهدویت و آموزش آن در کتاب‌های یاد شده، بسیار کم می‌باشد و لازم است در کتاب‌ها و در نظام آموزش و پرورش کشور تغییرات و اصلاحات لازم صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hedyehaye Asemani (Divine Gifts) and Litrature Textbooks of Primary School and Their Approach to Mahdiism: A Content Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Zahra Mashallahi Nejad 2
  • Marzieh Alizadeh Zarei

چکیده [English]

 
The present research study aims at analyzing contents of Hedyehaye Asemani (Divine Gifts) and literature textbooks in primary school in regard to Mahdism and its components from two perspectives: lessons and pictures. The components of Mahdism including the knowledge of philosophy of appearance, knowledge of philosophy of absence, knowledge of Imam Mahdi, awaiting for reappearance of Imam Mahdi, and heart belief re verified using a content analysis method. The findings showed that components of Mahdism in above textbooks were superficial and incomplete. In particular, Hedyehaye Asemani (Divine Gifts) and literature textbooks of primary level have basic and serious limitations and problems. Thus, it is necessary to pay more attention to the components of Mahdism in these textbooks to gradually develop the student's religious identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • Mahdavi Education
  • Philosophy of Zuhur (Imam Mahdi's Reappearance)
  • Herat Belief and Faith