دوره و شماره: دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 1-250 

مقاله پژوهشی

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم

صفحه 7-29

10.30471/psy.2021.7493.1825

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقیان


ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی

صفحه 75-105

10.30471/psy.2020.3798.1389

مریم حیدری؛ محمد مسعود دیاریان؛ محمدرضا عابدی


شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه

صفحه 227-253

10.30471/psy.2021.7346.1800

حمیدرضا ابراهیمی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمود رضا اسماعیلی