نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی قم

2 کارشناس و دبیر علوم تربیتی ناحیه دو آموزش و پرورش استان قم

چکیده

هدف تحقیق بررسی رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم است. روش تحقیق توصیفی _ پیمایشی؛ و جامعه آماری شامل کل دانشجویان علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بود که تعداد 198 نفر از آنان براساس جدول کرجسی و مورگان و به شیوه تصادفی طبقه‌ای به عنوان گروه نمونه آماری انتخاب شدند. از دو پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی 51سؤالی (معنوی‌پور، 1382) با پایایی 78/0، و پرسشنامه سلامت روانی (GHQ) 28سؤالی گلد برگ با پایایی 816/0 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی در حد میانگین، انحراف استاندارد، ضریب پراکندگی، ضریب همبستگی پیرسون و آمار استنباطی از آزمون‌های T کندال، T برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل و Z فیشر استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد. همبستگی بین میزان رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر متفاوت است و علی‌رغم بالا بودن میانگین نمرات رشد اعتقادی در دانشجویان پسر و سلامت روانی دانشجویان دختر، تفاوت معنا‌داری بین آنها مشاهده نشد. رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان پسر مثبت و معنا‌دار و دانشجویان دختر مثبت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation between Students' Spiritual Growth and Their Mental Health

نویسندگان [English]

  • Seifollah Fazlollahi Ghomshi 1
  • Mansooreh Malaki Tavana 2

چکیده [English]

The present research aimed to investigate the relationship between students' "spiritual growth" and "mental health" through a descriptive survey research method. The statistical population consists of students of educational sciences and psychology, Islamic Azad University of Qom. 198 students were selected in a stratified random sampling design. Two Questionnaires: "Spiritual Growth Scale" 51 questions (Manavipoor) with stability of 0.78, and General Health Questionnaire (GHQ-28) Goldberg, with stability of 0.816 were used. The data were analysed using mean, standard deviation, coefficient of dispersion tests, Kendall's T, T for comparison of two independent groups, and Fisher's Z test. Results showed that there is a positive relationship between students' "spiritual growth" and "mental health". There is a different correlation between rates of students' spiritual growth and mental health.Despite the high scores on the mental health of female students and spiritual growth of male students, no significant differences were observed between them. The relationship between mental health and spiritual growth of male students is positive and that of female students is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Growth
  • mental health
  • Students of Educational Sciences and Psychology
  • Islamic Azad University
  • Branch of Qom