آ

ا

  • اسمعیلی، معصومه بررسی تأثیر گسترش هستی‌شناسی اسلامی بر فعال‌سازی مؤلفه‌های هوشبهر هیجانی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 33-44]

ح

  • حیدری، محمود بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-32]

ش

  • شجاعی، محمدصادق نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 87-116]

ص

  • صادقی، منصوره‌السادات بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-32]

  • صدوقی، مجید تأملی در سازه‌های مذهبی و جایگاه آنها در روان‌شناسی سلامت [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 45-68]

غ

  • غباری‌بناب، باقر مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-86]

ف

  • فقیهی، علی‌نقی مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-86]

ق

  • قاسمی‌پور، یداله مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-86]

م

  • مظاهری، محمدعلی بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-32]

ن

  • نیک‌صفت، ابراهیم روش‌های سنجش شخصیت از منظر دین و روان‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 149-185]