آ

ا

 • استبرقی، الهام باور به «جهان‌آخرت‌اسلامی» تعدیل کننده رابطة «باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه» با «سلامت روان‌شناختی» [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 75-94]

 • اسماعیلی انامق، بهمن نقش «سبک‌های هویتی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در «ولایت پذیری» دانشجویان [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 125-145]

 • امینی، محمد تحلیل محتوای کتاب‌های «هدیه‌های آسمان» و «فارسی» مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]

ب

 • بخشوده، اسماء نقش «انتظارات زناشویی» و «مبادلات سالم» در پیش‌بینی «رضایت زناشویی زوجین» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 27-42]

 • برزگر بفروئی، مرتضی نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 43-61]

 • بهرامی احسان، هادی نقش «انتظارات زناشویی» و «مبادلات سالم» در پیش‌بینی «رضایت زناشویی زوجین» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 27-42]

 • بیرامی، منصور نقش «سبک‌های هویتی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در «ولایت پذیری» دانشجویان [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 125-145]

ج

 • جان‌بزرگی، مسعود معنای زندگی در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 37-58]

 • جان‌بزرگی، مسعود نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 43-61]

 • جوادیان، زهرا باور به «جهان‌آخرت‌اسلامی» تعدیل کننده رابطة «باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه» با «سلامت روان‌شناختی» [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 75-94]

 • جوشن لو، محسن بررسی ویژگی‌های آماری پرسش‌نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 147-163]

ح

 • حدادی کوهسار، علی اکبر رابطة «تصور فرد از خدا» و «روان‌پریشی» [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 59-94]

 • حمید، نجمه اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 85-103]

خ

 • خادمیان، حسین تأثیر «قرائت قرآن» بر «تنیدگی‌های روانی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در بین دانشجویان [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 63-84]

د

 • دهقانی، مصطفی اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 85-103]

ر

 • رحیمیان بوگر، اسحق تأثیر حکمت‌های نهج‌البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 7-36]

س

 • سنایی، علی تأثیر حکمت‌های نهج‌البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 7-36]

ش

ع

 • علیزاده زارعی، مرضیه تحلیل محتوای کتاب‌های «هدیه‌های آسمان» و «فارسی» مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]

 • عیدی بایگی، مجید اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 85-103]

غ

ف

ک

 • کاویانی، محمد بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 95-124]

 • کلهرنیا گلکار، مهدی بررسی ویژگی‌های آماری پرسش‌نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 147-163]

گ

 • گل پرور، محسن باور به «جهان‌آخرت‌اسلامی» تعدیل کننده رابطة «باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه» با «سلامت روان‌شناختی» [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 75-94]

ل

م

 • ماشاءاللهی‌نژاد، زهرا تحلیل محتوای کتاب‌های «هدیه‌های آسمان» و «فارسی» مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]

 • ملکی توانا، منصوره رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 105-117]

ن

 • ناظمی، صبا بررسی ویژگی‌های آماری پرسش‌نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 147-163]

 • نقدی، اصغر نقش «سبک‌های هویتی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در «ولایت پذیری» دانشجویان [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 125-145]

 • نیوشا، بهشته نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 43-61]