دوره و شماره: دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 
2. نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا

صفحه 29-42

سید حسین میرحسینی؛ شهناز نوحی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ حسینعلی مهاجر؛ ملکه ناصری فدافن