دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-187 
5. کارآمدی برنامه ذکر‌گویی در کاهش اضطراب

صفحه 117-139

مسعود نورعلیزاده میانجی؛ اباذر رضایی؛ سید هانی موسوی