آ

 • آذربایجانی، مسعود تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 25-46]

 • آذربایجانی، مسعود تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 95-118]

 • آذربایجانی، مسعود مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 149-168]

 • آذربایجانی، مسعود ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 56-86]

 • آذربایجانی، مسعود الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 119-137]

 • آذربایجانی، مسعود آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 117-148]

 • آذربایجانی، مسعود «سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما» [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 117-147]

 • آذربایجانی، مسعود تدوین پروتکل درمانی بر اساس «ذهن آگاهی» مبتنی بر فعالسازی «طرحواره های معنوی-اسلامی»در «رضایتمندی زناشویی» دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 63-84]

 • آذربایجانی، مسعود سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 85-101]

 • آقابابایی، ناصر رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 33-53]

 • آقابابایی، ناصر سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 75-88]

 • آقابابایی، ناصر پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 109-134]

 • آکوچکیان، احمد بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 119-140]

 • آگاه هریس، مژگان اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 129-152]

 • آهی، قاسم نقش «مثلث تاریک شخصیت»، «دل‌مشغولی‌های مادی» و «اندوه ناشی از مقایسه» در «گناهان کبیره» [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 93-112]

 • آینه چی، عباس تدوین مدل مفهومی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیمی، حمیدرضا شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 227-253]

 • ابراهیمی، سیدمحسن نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 103-126]

 • ابراهیمی دهشیری، محمدحسن ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 135-155]

 • ابراهیمی قوام، صغری تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه توحیدی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم [(مقالات آماده انتشار)]

 • احدی، حسن اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 135-168]

 • احمدی، خدابخش اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 1-22]

 • احمدی، خدابخش آیا صبر همان تاب‌آوری است؟ مفهوم‌سازی کاربردی صبر برای شرایط بحرانی [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 163-187]

 • احمدی، خدابخش رابطة معنای زندگی و تقیدات مذهبی با نوع و میزان واکنش‌های استرس حاد پس از افشای خیانت همسر [(مقالات آماده انتشار)]

 • احمدی، سیداحمد تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده‌های داغدیده» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 113-134]

 • احمدی، سیداحمد بررسی تأثیر گروه‌درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشویی زندانیان مرد شهر قم [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 31-61]

 • احمدی، محمدرضا رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 135-150]

 • احمدی، محمدرضا اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 47-73]

 • احمدی، محمدرضا تحلیل روان‌شناختی مناسک حج [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 69-92]

 • احمدی، محمدرضا ساخت پرسش‌نامه اولیه موفقیت امام جماعت بر اساس منابع اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • احمدی دستجردی، هاجر اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 57-82]

 • احمدی رستمی، عادله آرایش افراطی یا سادگی: بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی و معنای زندگی در زنان [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 31-51]

 • اخلاقی، حلیمه بنیادهای نظری سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 177-203]

 • اخوت، احمدرضا ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی «مبتنی بر بعضی سوره‌های قرآن کریم» [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 153-180]

 • اخوت، احمدرضا معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 89-115]

 • ادیب، یوسف تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 23-28]

 • ارجی، اکرم رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 33-53]

 • استادزاده، زیبا تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395) [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 141-158]

 • استبرقی، الهام باور به «جهان‌آخرت‌اسلامی» تعدیل کننده رابطة «باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه» با «سلامت روان‌شناختی» [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 75-94]

 • اسدزاده، حسن تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه توحیدی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسعدی، سمانه مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 97-111]

 • اسکندری، حسین بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 43-62]

 • اسکندری، حسین پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 109-134]

 • اسماعیلی، محمود رضا شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 227-253]

 • اسماعیلی، مریم مطالعه تطبیقی «فضائل اخلاقی شش‌گانه» در «روان‌شناسی مثبت» و «نهج‌البلاغه» [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 149-175]

 • اسماعیلی انامق، بهمن نقش «سبک‌های هویتی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در «ولایت پذیری» دانشجویان [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 125-145]

 • اسمعیلی، معصومه بررسی تأثیر گسترش هستی‌شناسی اسلامی بر فعال‌سازی مؤلفه‌های هوشبهر هیجانی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 33-44]

 • اصفهانیان، محمود ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 27-47]

 • اصفهانی خالقی، آتنا مقایسه میزان هوش معنوی و شادکامی افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند با افرادی که شرکت نکرده‌اند [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 255-272]

 • افتخاری، جابر تحلیل کتاب‎های هدیه‎های آسمان دورۀ ابتدایی نسبت به مؤلفه‎های شکوفایی [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 145-162]

 • افتخاری، حجت تحلیل کتاب‎های هدیه‎های آسمان دورۀ ابتدایی نسبت به مؤلفه‎های شکوفایی [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 145-162]

 • افخمی اردکانی، مهدی توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 27-56]

 • افخمی اردکانی، مهدی بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 7-26]

 • افشانی، سیدعلیرضا بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 83-103]

 • اکبری زردخانه، سعید ساخت و ارزیابی روان‌سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 7-28]

 • امیدیان، محمد مدل خودآگاهی هیجانی-معنوی براساس منابع اسلامی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 203-225]

 • امیدیان، مهدی بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 127-144]

 • امیرفخرایی، آزیتا اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر مؤلفه‎های اضطراب وجودی، صبر و امید در زنان افسرده [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 95-115]

 • امیری، شعله بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 65-77]

 • امیری وانانی، لیلا اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 117-144]

 • امینی، محمد تحلیل محتوای کتاب‌های «هدیه‌های آسمان» و «فارسی» مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]

 • امینی، نسرین «فرایندهای شناختی» و «شاخص قند خون زنان دیابت نوع دو» در اثربخشی «آموزش آسیب‌های دنیاگرایی مبتنی بر مفاهیم نهج‌البلاغه» [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 27-50]

 • انصاری، حسن بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 147-163]

 • انصاری، حسن بررسی ارتباط «خودپنداره» با «خداپنداره» در درمان مذهبی (معنوی) اختلالات روانی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 119-134]

 • انصاری، مریم تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 123-142]

 • ایرانمنش، رضا ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش نیازهای معنوی در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 29-42]

ب

 • باقرزاده، خدیجه‌سادات رابطة معنای زندگی و تقیدات مذهبی با نوع و میزان واکنش‌های استرس حاد پس از افشای خیانت همسر [(مقالات آماده انتشار)]

 • باقری، فریبرز تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 95-118]

 • باقری، مسعود رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 7-32]

 • باقری، مسعود بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه‎ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 7-37]

 • باقری شیخانگفشه، فرزین نقش دین و معنویت طی پاندمی کرونا ویروس 2019 (کووید-19) در زندگی سالمندان: یک مرور سیستماتیک [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 273-292]

 • بخشنده بالی، عباس بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 95-115]

 • بخشوده، اسماء نقش «انتظارات زناشویی» و «مبادلات سالم» در پیش‌بینی «رضایت زناشویی زوجین» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 27-42]

 • براتیان، روح الله «حیای جنسی»، «خودشفقت‌ورزی» و «سبک‌های دلبستگی به خداوند»؛ مقایسه زوجین متقاضی طلاق و عادی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 125-145]

 • براتیان، روح الله آرایش افراطی یا سادگی: بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی و معنای زندگی در زنان [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 31-51]

 • براتیان، روح الله نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دو قطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • برجعلی، احمد بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 43-62]

 • برجعلی، احمد پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 109-134]

 • برزگر بفروئی، مرتضی نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 43-61]

 • بزازیان، سعیده رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-24]

 • بشیری، ابوالقاسم مبانی الهیاتی و نقش آن در روان‌شناسی اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 113-136]

 • بلچنیو، آگاتا رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 33-53]

 • بلیاد، محمدرضا اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 135-168]

 • بناری، علی‌همت اصول فرزندپروری در سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 135-152]

 • بنی‌اسدی، حسن رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 7-32]

 • بهرامی، فاطمه بررسی تأثیر گروه‌درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشویی زندانیان مرد شهر قم [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 31-61]

 • بهرامی احسان، هادی ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی «مبتنی بر بعضی سوره‌های قرآن کریم» [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 153-180]

 • بهرامی احسان، هادی نقش «انتظارات زناشویی» و «مبادلات سالم» در پیش‌بینی «رضایت زناشویی زوجین» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 27-42]

 • بهرامی احسان، هادی معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 89-115]

 • بهشتی، محمد نگاهی به مباحث یادگیری در فلسفه اشراق [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 119-133]

 • بهشتی، محمد روان‌شناسی اجتماعی و باورهای تمدن‌ساز امام خمینی قدس سرّه [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 85-108]

 • بوالهری، جعفر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 7-34]

 • بیات، علی تدوین مدل مفهومی خرد بر اساس منابع اسلامی: تحلیل داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]

 • بیاتی اشکفتکی، منیره اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر مؤلفه‎های اضطراب وجودی، صبر و امید در زنان افسرده [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 95-115]

 • بیرامی، منصور نقش «سبک‌های هویتی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در «ولایت پذیری» دانشجویان [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 125-145]

پ

 • پاسبانی، ریحانه پیش‌بینی‌پذیری احساس تنهایی براساس سبک دلبستگی با توجه به نقش میانجی‌گری ارتباط با خدا [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 107-130]

 • پاشوی، قاسم بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 7-36]

 • پرند، اکرم مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 43-63]

 • پسندیده، عباس کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 7-38]

 • پسندیده، عباس الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 7-31]

 • پسندیده، عباس الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 57-86]

 • پسندیده، عباس پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 145-166]

 • پسندیده، عباس ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 27-47]

 • پناهی، علی‌احمد سبک اهل‌بیت(ع) در همسرداری [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 105-134]

 • پناهی، علی‌احمد مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 149-168]

 • پناهی، علی احمد اقتضائات آموزشی و پرورشی دوره کودکی از چشم‎انداز «آموزه‎های اسلامی» و «دانش روان‌شناسی» [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 137-157]

 • پناهی، علی احمد اهمیت آشنایی با فرایند فرزندپروری با تأکید بر توقعّات تربیتی ـ روان‌شناختی حداقلّی اسلام از والدین [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 141-162]

 • پناهی تلخستانی، سعیده بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 105-128]

 • پیاده کوهسار، ابوالقاسم اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 185-201]

 • پیامی، رضا تبیین ویژگی‌های سرشتی روان انسان در قرآن [(مقالات آماده انتشار)]

 • پیمان‌پاک، فایزه نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 103-126]

ت

 • تاجی، مریم رابطة بین ابعاد دینداری با شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 45-58]

 • تبریزیان، فائزه تدوین بسته آموزشی امید مبتنی بر شکرگزاری و امکان‌سنجی آن در افزایش رضایت از زندگی [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 75-93]

 • تبیک، محمدتقی رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 135-148]

 • تبیک، محمدتقی تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 63-93]

 • ترحمی اصل، امین مرورنظام‌مند و متاسنتز مطالعات مربوط به چرایی مکتب روان‌شناسی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ترکاشوند، جواد تحلیل روان‌شناختی نشوز و راهکارهای سه‌گانه قرآن [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 133-152]

 • تقوایی، داود مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 65-86]

 • تقوایی، داود پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران» [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 49-69]

 • تقوی نسب، سیده نجمه اصول بهداشت روانی از منظر صحیفه‌ی سجادیه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-95]

 • تقیان، حسن هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 99-117]

 • تقیان، حسن فراتحلیل مطالعات هوش معنوی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 39-58]

 • تقیان، حسن ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 7-29]

 • توکلی، سوده فرزندآوری از دیدگاه زنان متأهل با تأکید بر نگرش دینی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 107-130]

 • توکلی، عبدالله توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 27-56]

 • توکلی، ماهگل بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 65-77]

ث

 • ثناگویی، محمد رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی» [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 57-77]

ج

 • جان‌بزرگی، امین ارزیابی «تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 49-70]

 • جان‌بزرگی، مسعود کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 7-38]

 • جان‌بزرگی، مسعود مروری بر وضعیت تجربی روان‌درمانگری‌ها در ایران [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 145-190]

 • جان‌بزرگی، مسعود الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 7-31]

 • جان‌بزرگی، مسعود اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 129-152]

 • جان‌بزرگی، مسعود رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-24]

 • جان‌بزرگی، مسعود رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 135-150]

 • جان‌بزرگی، مسعود الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 57-86]

 • جان‌بزرگی، مسعود ثأثیر روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین برتحول روانی‌ـ معنوی: یک متغیر تعدیلگر در رواندرمانگری [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 7-26]

 • جان‌بزرگی، مسعود معنای زندگی در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 37-58]

 • جان‌بزرگی، مسعود نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 43-61]

 • جان‌بزرگی، مسعود رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی» [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 57-77]

 • جان‌بزرگی، مسعود ارزیابی «تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 49-70]

 • جان‌بزرگی، مسعود ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره‌های قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 79-105]

 • جان‌بزرگی، مسعود وضعیت تجربی درمانگری شناختی ـ رفتاری: یک مطالعه‌ی مروری روی فراتحلیل‌گری‌ها [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 7-45]

 • جان‌بزرگی، مسعود بررسی ارتباط «خودپنداره» با «خداپنداره» در درمان مذهبی (معنوی) اختلالات روانی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 119-134]

 • جان‌بزرگی، مسعود معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 89-115]

 • جان‌بزرگی، مسعود اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 135-168]

 • جان‌بزرگی، مسعود پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران» [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 49-69]

 • جان‌بزرگی، مسعود نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 29-42]

 • جان‌بزرگی، مسعود تأثیر مداخله چند بعدی معنوی برکورتیزول بزاقی، آشفتگی‌های روانشناختی و ادراک بیماری پس از جراحی بای‌پس عروق [(مقالات آماده انتشار)]

 • جان بزرگی، مسعود اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 185-201]

 • جدیری، جعفر اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 7-37]

 • جزایری، سید حمید ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 7-29]

 • جمشیدی، محمدعلی فراتحلیل مطالعات هوش معنوی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 39-58]

 • جهانشاهی، محدثه اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 1-22]

 • جهانگیر زاده، محمدرضا تدوین مدل مفهومی خرد بر اساس منابع اسلامی: تحلیل داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]

 • جوادیان، زهرا باور به «جهان‌آخرت‌اسلامی» تعدیل کننده رابطة «باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه» با «سلامت روان‌شناختی» [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 75-94]

 • جوشن لو، محسن بررسی ویژگی‌های آماری پرسش‌نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 147-163]

چ

 • چوپانی صوری، مراد بررسی تأثیر گروه‌درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشویی زندانیان مرد شهر قم [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 31-61]

 • چوپانی صوری، مراد تأثیر گروه‌درمانی یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 39-60]

ح

 • حاجلو، نادر قدرت آزمون تداعی‌های ناآشکار در سنجش نگرش‌های اجتماعی ناآشکار [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 25-42]

 • حافظی، مجتبی تدوین مدل مفهومی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حبیبی تبار، حسین بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 7-26]

 • حدادی کوهسار، علی اکبر رابطة «تصور فرد از خدا» و «روان‌پریشی» [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 59-94]

 • حسن‌آبادی، حمیدرضا اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 7-37]

 • حسین‌ثابت، فریده اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 79-93]

 • حسین ثابت، فریده ساخت مقیاس سنجش صبر برای نوجوانان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 129-142]

 • حسینی، محمدسلطان بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 7-23]

 • حسینی، محمدسلطان تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 119-128]

 • حسینی رامندی، سیدعلی اکبر تحلیل روان‌شناختی رشد قرآنی و نشانه‎های آن [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 61-83]

 • حسینی‌زاده، سیدعلی سطوح خلاقیت براساس حکمت متعالیه [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 59-87]

 • حسینی سمنانی، صدیقه بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 147-163]

 • حمید، نجمه اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 85-103]

 • حیدری، حسن تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395) [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 141-158]

 • حیدری، زهره ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 7-25]

 • حیدری، محمود بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-32]

 • حیدری، مریم ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 75-105]

خ

 • خاتمی، فاطمه السادات اثربخشی آموزش مثبت‌نگری با رویکرد اسلامی بر خودمهارگری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متأهل دانشجو [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 103-121]

 • خادمی اشکذری، ملوک طراحی بسته آموزشی شادکامی اسلامی و ارزیابی اثربخشی آن بر ابعاد تاب‌آوری روانی زوجین با تعارض زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

 • خادمیان، حسین تأثیر «قرائت قرآن» بر «تنیدگی‌های روانی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در بین دانشجویان [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 63-84]

 • خجسته‌مهر، رضا ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 7-26]

 • خدایاری‌فرد، محمد ساخت و ارزیابی روان‌سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 7-28]

 • خدمتی، ابوطالب تأثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در مؤسسات آموزشی و تربیتی [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 123-143]

 • خنکدار طارسی، معصومه تبیین و نقد سبک تربیتیِ مبتنیِ بر رویکرد فازی بر اساس دیدگاه ائمه اطهار(ع) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 155-184]

 • خواجویی میرزاده، آزاده ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش نیازهای معنوی در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 29-42]

د

 • دائمی، فاطمه ثأثیر روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین برتحول روانی‌ـ معنوی: یک متغیر تعدیلگر در رواندرمانگری [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 7-26]

 • دارابی، فردین تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 125-141]

 • داستانی، محبوبه مروری بر وضعیت تجربی روان‌درمانگری‌ها در ایران [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 145-190]

 • داودی، حسین پیش‌بینی میزان خودمهارگری نوجوانان دختر و پسر در مقطع دبیرستان براساس میزان صبر اسلامی و جهت‌گیری دینی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 67-86]

 • داودی، محمد سطوح خلاقیت براساس حکمت متعالیه [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 59-87]

 • داوری، صفورا رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 7-32]

 • داوری، محمد «مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 55-82]

 • داوودی، حسین تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395) [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 141-158]

 • دلاور، علی ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 27-47]

 • دلجو، زهرا رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-24]

 • دهستانی، مهدی بررسی نقش عامل‌های شخصیتی در پیش‌بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 87-104]

 • دهقانی، مصطفی اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 85-103]

 • دهقانی، هادی رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 101-124]

 • دیاریان، محمد مسعود ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 75-105]

 • دیباجی، سیدمیثم ارائه الگوی اسلامی کامیابی در کار براساس قرآن، کتب روایی و بیانات مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 7-28]

ذ

 • ذوقی پایدار، محمدرضا پیش‌بینی جهت‌گیری مذهبی براساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانشجویان [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 131-150]

ر

 • رئیس‌پور، حفیظ‌ الله رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 31-43]

 • ربیعی، مهدی بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 85-98]

 • رجبی، سعید نقش مذهب در کاهش وسواس [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 27-48]

 • رحمتی، عباس ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش نیازهای معنوی در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 29-42]

 • رحیمیان بوگر، اسحق تأثیر حکمت‌های نهج‌البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 7-36]

 • رحیمی‌نژاد، عباس رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 83-97]

 • رخشانی، پلین مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 7-30]

 • رسول‌زاده طباطبایی، سیدکاظم الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 57-86]

 • رسولی‌نژاد، سیدپویا بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 83-103]

 • رضائی، فیروزه ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 7-26]

 • رضائی، محمد تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 125-141]

 • رضازاده، سیدمحمدرضا رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 135-148]

 • رضایی، اباذر کارآمدی برنامه ذکر‌گویی در کاهش اضطراب [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 117-139]

 • رفیعی، بهروز درنگی در نسبت «اراده» با «تربیت اخلاقی» و اشاره‌ای به «روش‌های پرورش اراده اخلاقی» [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 151-175]

 • رفیعی، بهروز بازکاوی و مقایسه جایگاه عادت در تربیت از دیدگاه مرتضی مطهری و امانوئل کانت [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 105-123]

 • رفیعی مقدم، فاطمه انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-167]

 • رفیعی هنر، حمید تدوین بسته آموزشی امید مبتنی بر شکرگزاری و امکان‌سنجی آن در افزایش رضایت از زندگی [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 75-93]

 • رفیعی هنر، حمید فرزندآوری از دیدگاه زنان متأهل با تأکید بر نگرش دینی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 107-130]

 • رفیعی هنر، حمید تدوین مدل مفهومی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رفیعی هنر، حمید تدوین مدل مفهومی خرد بر اساس منابع اسلامی: تحلیل داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]

 • رقیب، مائده‌سادات تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 131-143]

 • رنجبر شورآبادی، زهرا تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 59-82]

 • رنجبری، ثریا تحلیل کتاب‎های هدیه‎های آسمان دورۀ ابتدایی نسبت به مؤلفه‎های شکوفایی [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 145-162]

 • رهنما، اکبر راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 79-104]

 • روحانی، مرتضی اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 135-168]

 • روشن، رسول پیش بینی سلامت عمومی دختران با توجه به سه شیوه فرزند پروری دایانا بامرید و فرزند پروری متناسب با آموزه های دینی [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 105-124]

ز

 • زارع، یعقوب • طراحی الگوی آسیب شناسی روش تربیتی تحمیل به نفس از منظر آیات و احادیث براساس نظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]

 • زارع میرک آباد، اعظم طراحی بسته آموزشی شادکامی اسلامی و ارزیابی اثربخشی آن بر ابعاد تاب‌آوری روانی زوجین با تعارض زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

 • زارعی، حیدرعلی تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 63-74]

 • زارعی توپخانه، محمد رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 135-150]

 • زرگری، حسن بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه‎ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 7-37]

 • زمانی، نیره مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 43-63]

 • زمانی‌مقدم، افسانه نقش مدیریت شهری در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی شهروندان [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 27-56]

 • زنگنه، فیروزه اثربخشی آموزش مثبت‌نگری با رویکرد اسلامی بر خودمهارگری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متأهل دانشجو [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 103-121]

س

 • سالاری، سوسن پیش بینی سلامت عمومی دختران با توجه به سه شیوه فرزند پروری دایانا بامرید و فرزند پروری متناسب با آموزه های دینی [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 105-124]

 • سالاری، محمدرضا مرورنظام‌مند و متاسنتز مطالعات مربوط به چرایی مکتب روان‌شناسی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سالاری‌فر، محمدرضا مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 65-86]

 • سالاری‌فر، محمدرضا مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 37-68]

 • سالاری‌فر، محمدرضا نگاهی روان‌شناختی به «انسان کامل از دیدگاه قرآن» [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 33-56]

 • سالاری‌فر، محمدرضا تبیین علل و زمینه‌های خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 7-41]

 • سالاری‌فر، محمدرضا مبانی روان‌شناختی «حجاب» و «عفاف» با تأکید بر متون اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 77-106]

 • سالاری‌فر، محمدرضا ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 7-25]

 • سپهوند، رضا شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 227-253]

 • سخندان اصل، اشرف اثربخشی نرم‌افزارهای تلاوت قرآن بر انگیزش تحصیلی و یادگیری مفاهیم دینی در بین دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 87-104]

 • سعدی‌پور، اسماعیل تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 125-141]

 • سعدی پور، اسماعیل تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه توحیدی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم [(مقالات آماده انتشار)]

 • سلحشوری، احمد تبیین و نقد سبک تربیتیِ مبتنیِ بر رویکرد فازی بر اساس دیدگاه ائمه اطهار(ع) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 155-184]

 • سلطان حسینی، محمد بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 99-110]

 • سلطانی، اکبر تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 23-28]

 • سلیمانی، علی‌اکبر اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 129-152]

 • سمیعی، حمیدرضا بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 83-103]

 • سنایی، علی تأثیر حکمت‌های نهج‌البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 7-36]

 • سهرابی، فرامرز بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 43-62]

 • سهرابی، فرامرز پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 109-134]

 • سودانی، منصور ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 7-26]

 • سیادت، سیدعلی تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 131-143]

 • سیادت، سیدعلی بررسی مقایسه‌ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین(ع) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 97-118]

 • سید حسینی، مریم سادات پیش‌بینی میزان خودمهارگری نوجوانان دختر و پسر در مقطع دبیرستان براساس میزان صبر اسلامی و جهت‌گیری دینی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 67-86]

ش

 • شاطریان، فاطمه ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 7-25]

 • شاکری‌نیا، ایرج رابطه هویت مذهبی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان در معتکفان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 7-20]

 • شاه‌نظری، مهدی رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 83-96]

 • شجاعی، محمدصادق کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 7-38]

 • شجاعی، محمدصادق الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 7-31]

 • شجاعی، محمدصادق معنای زندگی در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 37-58]

 • شجاعی، محمدصادق مؤلفه‌های اجتماعی بهداشت روانی در نهج‌البلاغه با تأکید بر کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی و کارکرد حکومت [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 103-121]

 • شجاعی، محمدصادق نگاهی به ریشه‌های «نظریه صفات شخصیت» در اخلاق [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 129-153]

 • شجاعی، محمدصادق نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 87-116]

 • شجاعی، محمدصادق روش تحلیل کیفی محتوای متون دینی: مبانی نظری و مراحل اجرا [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 41-73]

 • شجاعی، محمدصادق مدل مفهومی اضطراب مرگ بر اساس متون دینی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شرف‌الدین، سیدحسین سبک اهل‌بیت(ع) در تفریحات و اوقات فراغت [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 27-54]

 • شریعتی، رضا بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 7-26]

 • شریفی، احسان بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 85-98]

 • شریفی، احسان ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 59-77]

 • شریفی، احمدحسین روش‌های اهل‌بیت(ع) در نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 7-26]

 • شریفی، فاطمه بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 105-128]

 • شریفی، مرضیه تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده‌های داغدیده» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 113-134]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 37-68]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین بررسی تأثیر گروه‌درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشویی زندانیان مرد شهر قم [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 31-61]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین درمان یکپارچة توحیدی، رویکردی دینی در درمان اختلالات روانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 65-82]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 7-32]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر مؤلفه‎های اضطراب وجودی، صبر و امید در زنان افسرده [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 95-115]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین تأثیر گروه‌درمانی یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 39-60]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه توحیدی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم [(مقالات آماده انتشار)]

 • شفیعی، عباس تأثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در مؤسسات آموزشی و تربیتی [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 123-143]

 • شکوهی یکتا، محسن مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 43-63]

 • شمسایی، محمدمهدی «حیای جنسی»، «خودشفقت‌ورزی» و «سبک‌های دلبستگی به خداوند»؛ مقایسه زوجین متقاضی طلاق و عادی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 125-145]

 • شمسایی، محمدمهدی آرایش افراطی یا سادگی: بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی و معنای زندگی در زنان [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 31-51]

 • شمسایی، محمدمهدی نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دو قطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهابی زاده، فاطمه مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 7-30]

 • شهابی زاده، فاطمه «فرایندهای شناختی» و «شاخص قند خون زنان دیابت نوع دو» در اثربخشی «آموزش آسیب‌های دنیاگرایی مبتنی بر مفاهیم نهج‌البلاغه» [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 27-50]

 • شواخی، علیرضا رابطة بین ابعاد دینداری با شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 45-58]

 • شیرانی، مهناز بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 87-104]

 • شیوندی چلیچه، کامران طراحی بسته آموزشی شادکامی اسلامی و ارزیابی اثربخشی آن بر ابعاد تاب‌آوری روانی زوجین با تعارض زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صادقی، منصوره‌السادات بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-32]

 • صادقی، منصوره السادات نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 103-126]

 • صادقی، منصوره سادات پیش‌بینی‌پذیری احساس تنهایی براساس سبک دلبستگی با توجه به نقش میانجی‌گری ارتباط با خدا [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 107-130]

 • صالح زاده، مریم ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 135-155]

 • صالحی، مبین تدوین بسته آموزشی امید مبتنی بر شکرگزاری و امکان‌سنجی آن در افزایش رضایت از زندگی [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 75-93]

 • صدرالحفاظی، سید علی سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 85-101]

 • صدوقی، مجید تأملی در سازه‌های مذهبی و جایگاه آنها در روان‌شناسی سلامت [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 45-68]

 • صدوقی، مجید اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 117-144]

 • صدیق اورعی، غلامرضا «مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 55-82]

 • صفر‌زاده، سحر رابطة «جوّ عاطفی خانواده و جهت‌گیری مذهبی» با «گرایش به اعتیاد» [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 7-26]

 • صفورایی، محمدمهدی رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 101-124]

 • صفورایی پاریزی، محمدمهدی رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 87-102]

 • صفورایی پاریزی، محمدمهدی هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 99-117]

 • صفورایی پاریزی، محمدمهدی بنیادهای نظری سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 177-203]

 • صفورایی پاریزی، محمدمهدی ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 7-29]

 • صنعت‌نگار، سارا معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 89-115]

 • صیاد طلایی، اعظم بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 99-110]

 • صیدمرادی، کاوه بازنمایی فرآیند نمود باور به خدا و روز قیامت در تاب آوری زلزله زدگان: یک مطالعه کیفی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 131-154]

ط

 • طاهری‌فرد، احمد بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 127-144]

 • طیب‌حسینی، سیدمحمود تحلیل‎ روان‎شناختی آیات قرآن به‎مَثابه یکی از مؤلفه‎های مکتب ادبی (معاصر) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 53-73]

ع

 • عابدی، احمد اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 95-112]

 • عابدی، احمد بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 99-110]

 • عابدی، احمد اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 43-57]

 • عابدی، احمد اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 89-101]

 • عابدی، احمد تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 119-128]

 • عابدی، احمد رابطة بین ابعاد دینداری با شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 45-58]

 • عابدی، محمدرضا ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 75-105]

 • عادل، زهرا اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 43-57]

 • عباسی، مهدی مدل خودآگاهی هیجانی-معنوی براساس منابع اسلامی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 203-225]

 • عبدالهی نیسیانی، علی تحلیل مدل «پذیرش مسئولیت» با محوریت آیه‌ی امانت و جنبه‌های علمی و کاربردی آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • عبدخدایی، محمدسعید «مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 55-82]

 • عبدلی سلطان احمدی، جواد بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 7-36]

 • عبدی، حمزه الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 57-86]

 • عجم، علی‌اکبر تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش به خیانت زناشوئی» [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 125-146]

 • عجم، علی اکبر اثربخشی «قصه‌های قرآنی» بر «ذهنیت فلسفی» و «گرایش به تفکر انتقادی» دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 51-68]

 • عرب بافرانی، حمیدرضا اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 95-112]

 • عرب بافرانی، حمیدرضا بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 87-104]

 • عریضی، حمیدرضا ساخت و روان‌سنجی مقیاس مدیریت اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 105-130]

 • عزیزی ارشد، کامران آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 35-58]

 • عسکری زاده، قاسم بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه‎ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 7-37]

 • عسگری، پرویز رابطة «جوّ عاطفی خانواده و جهت‌گیری مذهبی» با «گرایش به اعتیاد» [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 7-26]

 • عسگری، علی کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 7-38]

 • عسگری، علی الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 7-31]

 • عصار، مریم نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 103-126]

 • علوی، سیدحمیدرضا تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 59-82]

 • علیانسب، سیدحسین شیوۀ پیامبر اکرم(ص) در مدیریت روانی جامعه اسلامی [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 55-78]

 • علی‌پور، احمد روان‌شناسی کمال در قرآن [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 111-132]

 • علیزاده، حمید مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 7-30]

 • علیزاده، گلاویژ تأثیر آموزش امیددرمانی با استفاده از آموزه‌ها و داستان‌های قرآنی بر افزایش امید دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 59-76]

 • علیزاده زارعی، مرضیه تحلیل محتوای کتاب‌های «هدیه‌های آسمان» و «فارسی» مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]

 • علی‌محمدی، کاظم ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 56-86]

 • علی مددی، سمیه رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 83-97]

 • علی‌نژاد، فرزانه اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 129-152]

 • عنایت، حلیمه بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 69-94]

 • عیدی بایگی، مجید اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 85-103]

غ

 • غباری‌بناب، باقر مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-86]

 • غباری بناب، باقر رابطة «تصور فرد از خدا» و «روان‌پریشی» [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 59-94]

 • غروی، سید محمد معنای زندگی در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 37-58]

 • غروی، سیدمحمد روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 7-30]

 • غروی‌راد، سیدمحمد کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 7-38]

 • غروی‌راد، سیدمحمد الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 7-31]

 • غروی‌راد، سیدمحمد تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 25-46]

 • غروی‌راد، سیدمحمد مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 37-68]

 • غروی ‌راد، سیدمحمد الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 57-86]

 • غفاری، مجتبی ساخت پرسش‌نامه اولیه موفقیت امام جماعت بر اساس منابع اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • غلامی، یونس بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی، با سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 21-41]

 • غنوی، فاطمه مدل مفهومی اضطراب مرگ بر اساس متون دینی [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فاتحی‌زاده، مریم تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده‌های داغدیده» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 113-134]

 • فاتحی‌زاده، مریم‌السادات بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 119-140]

 • فاضلی مهرآبادی، علیرضا سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 75-88]

 • فاطمی، عظیم السادات بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 87-104]

 • فاکر، حسین ارزیابی «تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 49-70]

 • فتاحی، راضیه مقایسه اثربخشی سوگ‌درمانی اسلامی با برنامه سوگ‌درمانی گروهی بر مشکلات بیرونی‌سازی دختران نوجوان داغدیده [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 39-64]

 • فتاحی، راضیه بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 85-98]

 • فتاحی، راضیه ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه گرایش به ذِکر در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 95-110]

 • فتحعلی‌خانی، محمد سطوح خلاقیت براساس حکمت متعالیه [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 59-87]

 • فتحی آشتیانی، علی اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 7-37]

 • فتحی آشتیانی، علی نقش دین و معنویت طی پاندمی کرونا ویروس 2019 (کووید-19) در زندگی سالمندان: یک مرور سیستماتیک [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 273-292]

 • فداکار گیلو، پرویز آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 35-58]

 • فدایی، مهدی جایگاه طنز در سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 183-198]

 • فراست محمدی، معصومه بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 7-36]

 • فرامرزی، سالار بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 7-23]

 • فراهانی، حجت‌الله سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 75-88]

 • فراهانی، حجت الله تبیین ویژگی‌های سرشتی روان انسان در قرآن [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرجی، فرحناز اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 185-201]

 • فرحبخش، کیومرث تدوین پروتکل درمانی بر اساس «ذهن آگاهی» مبتنی بر فعالسازی «طرحواره های معنوی-اسلامی»در «رضایتمندی زناشویی» دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 63-84]

 • فرخی، نورعلی آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 35-58]

 • فرخی، نورعلی پیش‌بینی «آسایش درونی» بر اساس «نگرش به دین» با واسطه‌گری «امید» و «معنای زندگی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 109-134]

 • فرخی، نورعلی بازنمایی فرآیند نمود باور به خدا و روز قیامت در تاب آوری زلزله زدگان: یک مطالعه کیفی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 131-154]

 • فرهوش، محمد فراتحلیل مطالعات هوش معنوی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 39-58]

 • فصیحی رامندی، مهدی بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 95-124]

 • فضل‌اللهی قمشی، سیف‌الله رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 105-117]

 • فضل‌الهی قمشی، سیف‌اله بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 47-65]

 • فقیهی، علی‌نقی راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 79-104]

 • فقیهی، علی‌نقی بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 105-128]

 • فقیهی، علی‌نقی بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 147-163]

 • فقیهی، علی‌نقی مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 43-63]

 • فقیهی، علی‌نقی انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-167]

 • فقیهی، علی‌نقی مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-86]

 • فلاح، احمد بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 43-62]

 • فلاح، محمدجواد جایگاه طنز در سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 183-198]

 • فهیمی‌فر، محمد جواد ساخت و ارزیابی روان‌سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 7-28]

 • فیاض، فاطمه ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی «مبتنی بر بعضی سوره‌های قرآن کریم» [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 153-180]

 • فیضی، اسماعیل تبیین و نقد سبک تربیتیِ مبتنیِ بر رویکرد فازی بر اساس دیدگاه ائمه اطهار(ع) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 155-184]

 • فیضی، مجتبی «سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما» [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 117-147]

ق

 • قابضی، فاطمه پیش‌بینی‌پذیری احساس تنهایی براساس سبک دلبستگی با توجه به نقش میانجی‌گری ارتباط با خدا [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 107-130]

 • قاسمی، سلمان ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 27-47]

 • قاسمی، سید امیر حسین مقایسه میزان هوش معنوی و شادکامی افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند با افرادی که شرکت نکرده‌اند [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 255-272]

 • قاسمی‌پور، یداله مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-86]

 • قاسمی‌مفرد، مریم رابطة «جوّ عاطفی خانواده و جهت‌گیری مذهبی» با «گرایش به اعتیاد» [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 7-26]

 • قربان جهرمی، رضا طراحی بسته آموزشی شادکامی اسلامی و ارزیابی اثربخشی آن بر ابعاد تاب‌آوری روانی زوجین با تعارض زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]

 • قربانعلی‌پور، مسعود تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 63-74]

 • قربانی، نیما رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 135-148]

 • قطب، سید ایمان مرورنظام‌مند و متاسنتز مطالعات مربوط به چرایی مکتب روان‌شناسی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • قمرانی، امیر بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 87-104]

ک

 • کاظمی، حمید اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 57-82]

 • کامکار، محمد زمان نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دو قطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کاویانی، زهرا پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران» [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 49-69]

 • کاویانی، محمد بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 83-103]

 • کاویانی، محمد ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 56-86]

 • کاویانی، محمد بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 95-124]

 • کاویانی، محمد منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 79-104]

 • کاویانی، محمد روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 7-30]

 • کاویانی، محمد «سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما» [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 117-147]

 • کاویانی، محمد تحلیل روان‌شناختی «انفعالات» و بررسی رابطه آنها با «اختیار» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 43-66]

 • کاویانی، محمد تحلیل‎ روان‎شناختی آیات قرآن به‎مَثابه یکی از مؤلفه‎های مکتب ادبی (معاصر) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 53-73]

 • کاویانی ارانی، محمد رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 67-93]

 • کاویانی ارانی، محمد بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 7-34]

 • کاویانی ارانی، محمد دورنمایی از «روان‌شناسی اسلامی به‌عنوان یک مکتب» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 69-100]

 • کجباف، محمدباقر اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 95-112]

 • کجباف، محمدباقر اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 57-82]

 • کجباف، محمدباقر اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 43-57]

 • کجباف، محمدباقر روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 7-30]

 • کجباف، محمدباقر مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 97-111]

 • کجباف، محمدباقر رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 31-43]

 • کرمی، مرتضی مقایسه جهت‌گیری مذهبی دانشجویان جدیدالورود با دانشجویان در حال فارغ‌التحصیل [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 71-84]

 • کریمی، محمدرضا منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 79-104]

 • کشاورز، امیر رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 83-96]

 • کشمیری، رقیه فراتحلیل مطالعات هوش معنوی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 39-58]

 • کلانتری، مهرداد مقایسه اثربخشی سوگ‌درمانی اسلامی با برنامه سوگ‌درمانی گروهی بر مشکلات بیرونی‌سازی دختران نوجوان داغدیده [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 39-64]

 • کلانتری، مهرداد ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه گرایش به ذِکر در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 95-110]

 • کلانتری، مهرداد رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 83-96]

 • کلانتری، مهرداد ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 59-77]

 • کلهرنیا گلکار، مهدی بررسی ویژگی‌های آماری پرسش‌نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 147-163]

 • کلهرنیا گلکار، مهدی نقش مذهب در کاهش وسواس [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 27-48]

 • کلهرنیا گلکار، مهدی بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 83-93]

 • کیایی، زهرا تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 95-118]

 • کیهان، جواد اثربخشی نرم‌افزارهای تلاوت قرآن بر انگیزش تحصیلی و یادگیری مفاهیم دینی در بین دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 87-104]

گ

 • گراوند، هوشنگ رابطۀ آرزوها و رضایت از زندگی با تأکید بر مقایسۀ مدل اسلامی عملکرد آرزوها و نظریۀ خودمختاری: یک بررسی مفهومی و میدانی [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 7-40]

 • گلبینی مفرد، عطیه نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دو قطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • گل‌پرور، محسن ساخت و روان‌سنجی مقیاس مدیریت اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 105-130]

 • گل‌پرور، محسن سلامت عمومی دانشجویان تابعی از جهت‌گیری مذهبی، پایبندی مذهبی و باورهای دنیای عادلانه توزیعی و رویه‌ای [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 43-64]

 • گل پرور، محسن باور به «جهان‌آخرت‌اسلامی» تعدیل کننده رابطة «باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه» با «سلامت روان‌شناختی» [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 75-94]

 • گلزاری، محمود پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 145-166]

 • گلزاری، محمود تأثیر حج عمره بر سلامت روانی، شادکامی و عمل به باورهای دینی دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 111-126]

ل

 • لطیفی، زهره بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 65-77]

 • لواسانی، سیدمحمدرضا الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 119-137]

م

 • ماشاءاللهی‌نژاد، زهرا تحلیل محتوای کتاب‌های «هدیه‌های آسمان» و «فارسی» مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]

 • مباشری، زهرا اثربخشی «قصه‌های قرآنی» بر «ذهنیت فلسفی» و «گرایش به تفکر انتقادی» دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی [دوره 13، شماره 25، 1398، صفحه 51-68]

 • محمدی، جواد تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان» [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 125-141]

 • محمدی، محمدتقی نگاهی روان‌شناختی به «انسان کامل از دیدگاه قرآن» [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 33-56]

 • محمودی، زینب پیش‌بینی جهت‌گیری مذهبی براساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانشجویان [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 131-150]

 • محمودی، فیروز تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 23-28]

 • مختاری‌پور، مرضیه بررسی مقایسه‌ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین(ع) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 97-118]

 • مداحی، جواد سطوح خلاقیت براساس حکمت متعالیه [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 59-87]

 • مرادخانی، لیلا پیش‌بینی‌پذیری احساس تنهایی براساس سبک دلبستگی با توجه به نقش میانجی‌گری ارتباط با خدا [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 107-130]

 • مرادی، آسیه پیش‌بینی «خودشفقت‌ورزی» براساس «مؤلفه‌های نگرش به دین» در مردان سالمند [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 53-68]

 • مرتضوی، سید ابراهیم تحلیل‎ روان‎شناختی آیات قرآن به‎مَثابه یکی از مؤلفه‎های مکتب ادبی (معاصر) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 53-73]

 • مرندی، احمد تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 63-74]

 • مساح، هاجر ساخت و روان‌سنجی مقیاس مدیریت اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 105-130]

 • مساح، هاجر ارائه الگوی اسلامی کامیابی در کار براساس قرآن، کتب روایی و بیانات مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 7-28]

 • مسعودی، عبدالهادی پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 145-166]

 • مظاهری، محمدعلی بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-32]

 • معتمدی، عبدالله بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی» [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 43-62]

 • معینی‌پور، مسعود سبک آموزش دینی امام سجاد(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 153-182]

 • مفتاق، داوود ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 59-77]

 • ملایی، محمدحسن مدل علّی رابطه ی بین «مذهب»، «سرسختی روانشناختی»، «دنیاگرایی» و «حل مسئله» در سربازان [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 145-156]

 • ملکی، حسن راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 27-54]

 • ملکی توانا، منصوره بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 47-65]

 • ملکی توانا، منصوره رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 105-117]

 • مهاجر، حسینعلی نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 29-42]

 • مهدویان، علیرضا رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی» [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 57-77]

 • مهدی‌زاده، حمید بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 7-34]

 • مهرابی، حسینعلی ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 59-77]

 • مهرمحمدی، مجید نیایش و نماز براساس رویکرد رفتاری‌نگر [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 95-117]

 • موتابی، فرشته اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 7-37]

 • موسوی، الهام اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض [دوره 8، شماره 14، 1393، صفحه 129-152]

 • موسوی، الهام رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-24]

 • موسوی، زهره بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 99-110]

 • موسوی، سیدمحمدمهدی سبک آموزش دینی امام سجاد(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 153-182]

 • موسوی، سید هانی کارآمدی برنامه ذکر‌گویی در کاهش اضطراب [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 117-139]

 • مولایی یساولی، مهدی آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 35-58]

 • مولایی یساولی، هادی آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 35-58]

 • مولوی، حسین مقایسه اثربخشی سوگ‌درمانی اسلامی با برنامه سوگ‌درمانی گروهی بر مشکلات بیرونی‌سازی دختران نوجوان داغدیده [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 39-64]

 • مولوی، حسین روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 7-30]

 • مومنی، خدامراد پیش‌بینی «خودشفقت‌ورزی» براساس «مؤلفه‌های نگرش به دین» در مردان سالمند [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 53-68]

 • میرحسینی، سید حسین نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 29-42]

 • میردریکوندی، رحیم ساخت پرسش‌نامه اولیه موفقیت امام جماعت بر اساس منابع اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • میرشاه جعفری، ابراهیم تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 123-142]

 • میرشاه جعفری، سیدابراهیم اصول بهداشت روانی از منظر صحیفه‌ی سجادیه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-95]

 • میرمهدی، سیدرضا تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395) [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 141-158]

 • میکائیلی، نیلوفر نقش مذهب در کاهش وسواس [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 27-48]

 • میکائیلی، نیلوفر بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 83-93]

ن

 • نارویی نصرتی، رحیم پیش‌بینی میزان خودمهارگری نوجوانان دختر و پسر در مقطع دبیرستان براساس میزان صبر اسلامی و جهت‌گیری دینی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 67-86]

 • ناصری فدافن، ملکه نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 29-42]

 • ناظمی، صبا بررسی ویژگی‌های آماری پرسش‌نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 147-163]

 • نبی‌زاده، صفدر پیش‌بینی جهت‌گیری مذهبی براساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانشجویان [دوره 11، شماره 21، 1396، صفحه 131-150]

 • نجفی، حسن راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 79-104]

 • نجفی، حسن راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 27-54]

 • نجفی، مهدی مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 65-86]

 • نشاط‌دوست، حمید طاهر بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 85-98]

 • نظری بوژانی، بهروز تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه توحیدی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم [(مقالات آماده انتشار)]

 • نقدی، اصغر نقش «سبک‌های هویتی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در «ولایت پذیری» دانشجویان [دوره 6، شماره 11، 1391، صفحه 125-145]

 • نوابی‌نژاد، شکوه رابطة معنای زندگی و تقیدات مذهبی با نوع و میزان واکنش‌های استرس حاد پس از افشای خیانت همسر [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوحی، شهناز نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 29-42]

 • نوحی، شهناز اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 185-201]

 • نوذری، جمشید بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی، با سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 7، 1389، صفحه 21-41]

 • نوذری، مریم نقش مدیریت شهری در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی شهروندان [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 27-56]

 • نورعلیزاده میانجی، مسعود مدل اسلامی «مصون‌سازی» رفتار جنسی با تأکید بر پیشگیری و درمان انحراف‌ها و مشکلات جنسی [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 107-142]

 • نورعلیزاده میانجی، مسعود کارآمدی برنامه ذکر‌گویی در کاهش اضطراب [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 117-139]

 • نوری، ابوالقاسم ساخت و روان‌سنجی مقیاس مدیریت اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1390، صفحه 105-130]

 • نوری، ابوالقاسم مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 97-111]

 • نیکراهان، غلامرضا اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 117-144]

 • نیک‌صفت، ابراهیم روان‌شناسی کمال در قرآن [دوره 5، شماره 8، 1390، صفحه 111-132]

 • نیک‌صفت، ابراهیم روش‌های سنجش شخصیت از منظر دین و روان‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 149-185]

 • نیکوئی، فاطمه تأثیر مداخله چند بعدی معنوی برکورتیزول بزاقی، آشفتگی‌های روانشناختی و ادراک بیماری پس از جراحی بای‌پس عروق [(مقالات آماده انتشار)]

 • نیکوی، مریم تدوین پروتکل درمانی بر اساس «ذهن آگاهی» مبتنی بر فعالسازی «طرحواره های معنوی-اسلامی»در «رضایتمندی زناشویی» دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 63-84]

 • نیوشا، بهشته رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 87-102]

 • نیوشا، بهشته نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان» [دوره 6، شماره 10، 1391، صفحه 43-61]

و

 • واحدی، شهرام تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 23-28]

 • وحدتی، حجت شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 227-253]

 • ورعی، پیام پیش‌بینی «خودشفقت‌ورزی» براساس «مؤلفه‌های نگرش به دین» در مردان سالمند [دوره 12، شماره 23، 1397، صفحه 53-68]

ه

 • هادیان، سیدعلی تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 25-46]

 • هاشمی گشنیگانی، رامین ساخت و ارزیابی روان‌سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران [دوره 12، شماره 22، 1397، صفحه 7-28]

 • هدایتی، بنت‌الهدی بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 119-140]

 • همایی، رضا اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 89-101]

 • همایی، رضا بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 7-23]

 • همایی، رضا تحلیلی بر تصویرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 119-128]

 • هوشیاری، جعفر رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب [دوره 8، شماره 15، 1393، صفحه 87-102]

 • هوشیاری، جعفر هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 99-117]

 • هوشیاری، جعفر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 7-29]

 • هویدا، رضا اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان [دوره 4، شماره 6، 1389، صفحه 89-101]

 • هویدا، رضا بررسی تطبیقی مدل چهارمرحله‌ای خودارزیابی در اسلام (مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه) با استراتژی‌های رفتارمحور خودرهبری [دوره 3، شماره 5، 1388، صفحه 143-153]

ی

 • یزدانی، محمد مطالعه تطبیقی «فضائل اخلاقی شش‌گانه» در «روان‌شناسی مثبت» و «نهج‌البلاغه» [دوره 11، شماره 20، 1396، صفحه 149-175]

 • یزدخواستی، فریبا مدل علّی رابطه ی بین «مذهب»، «سرسختی روانشناختی»، «دنیاگرایی» و «حل مسئله» در سربازان [دوره 13، شماره 24، 1398، صفحه 145-156]

 • یعقوبی‌دوست، محمود بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 69-94]

 • یونسی، سید جلال مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی» [دوره 7، شماره 12، 1392، صفحه 37-68]